Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Horsens kommune

Horsens Kommune udarbejder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne skal sikre, at vi får beskyttet de grundvandsmagasiner, som vandværkerne indvinder fra i dag - men også deres fremtidige indvindinger. Herved sikrer vi en varig vandforsyning med rent drikkevand til forbrugerne, uden brug af udvidet vandbehandling og uden risiko for, at kravene til drikkevandskvaliteten overskrides. 

Indsatsplanerne udarbejdes på baggrund af en geologisk og arealmæssig kortlægning. Det er Staten, der laver kortlægningen og udpeger indsatsområderne. 

Administrationspraksis 

Horsens Kommune har en administrationspraksis vedrørende indsatsplanlægning.

Administrationspraksissen indeholder kommunens overordnede målsætninger og miljømål for kvaliteten af kommunens drikkevandsressourcer samt retningslinjer og indsatser med henblik på at opnå en tilstrækkelig beskyttelse af kommunens drikkevandsressourcer.

Administrationspraksis vedrørende indsatsplanlægning kan ses her

Status for indsatsplanerne

Endelave Indsatsplan - vedtaget i 2004. Skal revideres

Rugballegård Indsatsplan - vedtaget i 2005. Skal revideres

Nim Indsatsplan - vedtaget d. 25. maj 2020

Brædstrup Indsatsplan - under udarbejdelse

Hovedgård Indsatsplan - ikke påbegyndt

Indsatsplan for vandværker udenfor OSD - ikke påbegyndt

Du kan tænde og slukke en række temaer i kortet (Fx boringsnære beskyttelsesområder eller vandværkernes indvindingsoplande) ved at klikke på ikonet i øverste venstre hjørne på kortet. 

HUSK du bor ovenpå dit drikkevand