Område med særlige drikkevandsinteresser - OSD

Brædstrup OSD’et er beliggende i den nordvestlige del af Horsens Kommune og omfatter de 2 tidligere indsatsområder Brædstrup og Våbensholm fra Regionplan 2005. Tilsammen udgør områderne et areal på 63 km2, og inden for OSD’et er der 8 almene vandværker jf. Figur 18 med Brædstrup Vandværk som det største vandværk.

Grundvandsmagasinernes udbredelse og sårbarhed er kortlagt af Vejle Amt og Naturstyrelsen som en del af statens grundvandskortlægning der blev afsluttet i 2009. Horsens Kommune arbejder på at færdiggøre indsatsplanen der omfatter alle 8 almene vandværker i 2015. Indsatsplanen har bl.a. fokus på at nitratudvaskningen nedbringes, at vandværkernes pumpestrategier er tilpasset de hydrogeologiske forhold og at der udlægges BNBO’er (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder).

Området er karakteriseret ved et landbrugsområde præget af høj dyrkningsintensitet, og landbrugsarealer udgør omkring 70 % af arealet. Der er ca. 20 % skov og de resterende 10 % er natur, veje og bebyggelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Brædstrup OSD med NFI, vandværksoplande og vandtyper.