Rumlige og visuelle landskabstræk

Landskabet opleves med udsigter på tværs af landskabet, der er præget af gårde, tekniske anlæg og by. Det småbakkede terræn og den brudte struktur af hegn bryder i nogen grad udsigterne.

Skala og kompleksitet

Landskabet er kendetegnet ved en middel til stor skala og let sammensat karakter.

Den middel til store skala er især bestemt af størrelsen på karaktergivende elementer som marker, gårde, byer og tekniske anlæg. Selv om markerne flere steder fremstår i middel skala, betyder den fragmenterede hegnsstruktur, at markfladerne visuelt flyder sammen til store enheder. Der ligger både små og store gårde i området, men generelt er landskabet præget af landbrugsbyggeri i middel til stor skala. Byrandene er desuden flere steder præget af erhvervsbyggeri, der bidrager til landskabets udtryk præget af byggeri i ofte store skala. Endelig er de tekniske anlæg, der præger landskabet, af stor skala.

Landskabets let sammensatte karakter er defineret af det jævne til småbakkede terræn, de spredt beliggende gårde og byer, den spredte bevoksning af hegn og krat samt forskellige tekniske anlæg, der præger oplevelsen af landskabet. I kombination med landskabets skala giver det en let sammensat karakter.

Rumlig afgrænsning og udsigter

Landskabet er kendetegnet ved en meget transparent karakter. Det betyder, at der ofte er udsigter på tværs af landskaber, der kun i mindre grad begrænses af terræn, bevoksning eller bebyggelse. Det har betydning for den rumlige karakter, at terrænet ofte er jævnt til småbakket, at bevoksningen består af en meget fragmenteret hegnsstruktur og, at gårdene ligger spredt i landskabet. Dermed er der ikke elementer eller strukturer, der skaber en entydig ramme om landskabet. 

Landskabet er generelt præget af udsigter på tværs af landskabet, flere steder med sammenhæng til de omgivende landskaber.

Visuel påvirkning

Landskabet er generelt præget af store tekniske anlæg og byer med erhvervsbyggeri, der alle steder indgår i udsigterne på tværs af landskabet. Særligt vest for Horsens er den visuelle påvirkning af landskabet betydelig.

De byrande, der er præget af huse, har ofte en delvis grøn karakter på grund af de tilhørende haveanlæg. Flere steder er der gang i eller planlagt for byudvikling. I disse områder er bebyggelsen mere synlig end i etablerede bebyggelser. Byrande med erhvervsbyggeri har ofte en mere åben karakter og fremstår mere markante i landskabsbilledet.

Den tekniske prægning kommer især fra højspændingsmaster og -ledninger, der krydser landskabet i flere tracéer. Størst er påvirkningen i den vestlige del af området, hvor flere store tracéer samles i en transformerstation vest for Hatting. Denne del af landskabsområdet er desuden præget af motorvejen og to tilslutningsanlæg ved hhv. Hatting og Lund.