Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

V. 16.1 Kirkedal

Kirkedal er den største og mest markante erosionsdal i området. Den optræder med stejlt skrånende dalsider og en smal dalbund, der indikerer dalens oprindelse som erosionsdal. Flere steder er dalen præget af bevoksning, der delvist skjuler dalens terræn, men generelt vurderes dalen at have en landskabelig oplevelsesværdi, der knytter sig til den samlede oplevelse af dalens terræn og ekstensive, naturprægede karakter.

V.16.3 Hedekær

I den nordvestlige del af området er landskabet præget af et stort lavbundsområde, der strækker sig på tværs af kommunegrænsen til Skanderborg Kommune. Området fremstår enkelte stede som vådområde men overvejende med eng. Disse karaktertræk vurderes at give landskabet visuelle kvaliteter med en oplevelsesværdi knyttet til områdets natur og udsigter over området.

Oplevelsesrigt element

Vedslet Kirke

Vedslet Kirke ligger vest for Vedslet oven for en større erosionsdal, Kirkedalen. Kirkens placering i det åbne landskab gør den synlig over store afstande i det omgivende landskab og understøtter kirkernes kulturhistoriske betydning som vigtige orienteringspunkter i landskabet.

Udsigt

V.16.4 Den vestlige del af området

Landskabsområdet er flere steder kendetegnet ved vide udsigter over landskabet. Der vurderes dog at være en særlig oplevelse knyttet til udsigterne i den vestlige del af området. Her skråner terrænet jævnt mod nord, og det giver en fin udsigt over udskiftningslandskabet. Særligt set fra vejene lige vest og nord for Grumstrup tegner hegn og diger udskiftningsstrukturerne i landskabet.

Længere mod nord er udsigterne især præget af de store vådområder, der forbinder dette landskabsområde med Skanderborg Sø længere mod nordvest. De giver landskabet en mere naturpræget karakter og oplevelsesværdi.