Nye boligudlæg indenfor OSD

Byvæksten skal tilgodese de overordnede hensyn til beskyttelsen af grundvandet under byen. Det er væsentligt, at byudviklingen tager hensyn til drikkevandsinteresserne. Så vidt muligt skal der ske en adskillelse af områder, der tjener til indvindingsformål og områderne til byudvikling. Flere byer i kommunen er omfattet af udpegningen til områder med særlige drikkevandsinteresser

I forbindelse med kommuneplanlægningen gennemfører kommunen også en bred miljøvurdering af planen. I overensstemmelse med miljøvurderingsloven undersøger kommunen planernes effekter på bl.a. grundvand, miljø, natur, friluftsliv og kulturhistoriske interesser.

Baggrunden for at det er nødvendigt at inddrage arealer i OSD er bl.a., at beskyttelsesinteresser generelt gør det vanskeligt at finde tilstrækkelige byvækstarealer i kommunen. I nogle af kommunens byudviklingsbyer er hele byen udpeget til OSD og derfor findes der ikke reelle alternativer til udpegningerne indenfor OSD.

Især kystnærhedszonen indskrænker mulighederne for udlæg af nye byområder med en planlægningsmæssig god beliggenhed.

Det er afgørende for kommunen at kunne fordele byvæksten i de enkelte byer og bydele, så denne placeres bedst muligt i forhold til eksisterende byzone og således, at denne understøtter princippet indefra og ud og samtidig placeres i forbindelse med eksisterende infrastruktur og servicefunktioner.

Eksempelvis er det et ønske, at skabe grundlag for at de enkelte skoler kan opretholde et passende elevtal. Erfaringen viser således, at der skal en vis byvækst til for at undgå et fald i børnetallet. Også eksistensen af børneinstitutioner, butikker og anden service er afhængig af en vis byvækst.

Byggemuligheder andre steder i kommunen, udenfor OSD, kan ikke erstatte byvæksten på de fem lokaliteter, der ligger i byer eller bydele som ligger indenfor OSD. Da de enkelte bydele/byer så ikke vil kunne udvikle sig yderligere. De fem lokaliteter er:

· Horsens - Østerhåb ca. 35 ha – ca. 350 boliger indenfor Rugballegård OSD´et

· Hatting ca. 24 ha – ca. 192 boliger indenfor Rugballegård OSD´et

· Gedved ca. 19,2 ha – ca. 153 boliger indenfor Hovedgård OSD´et

· Hovedgård ca. 20,5 ha – ca. 119 boliger Hovedgård OSD´et

· Nim ca. 1 ha – detailhandel indenfor Nim OSD´et