Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

God tilstand

T.15.1 Den nordlige og vestlige del af landskabsområdet

I den nordlige og vestlige del af området fremstår de bærende landskabstræk overvejende intakte. Oprindelsen som enestegårde og blokudskiftning fra de omgivende landsbyer kan erkendes i gårdenes placering, skovene og landskabets generelt enkle karakter. Mange nedlagte diger har dog svækket opfattelsen af udskiftningsstrukturerne og afgrænsning af enestegårdene. Intaktheden vurderes middel til god.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende landskabstræk vurderes middel til god. Tilstanden er især vurderet med vægt på tilstanden af diger og bebyggelse.

Denne del af landskabsområdet fremstår i vid udstrækning uden visuel påvirkning fra tekniske anlæg eller markant byggeri. Mod nordvest opleves landskabet i høj grad i sammenhæng med de omgivende landskaber på tværs af kommunegrænsen. Det betyder en mindre grad af visuel påvirkning fra et mere åbent landskab præget af landsbyer og tekniske anlæg, der dog står på stor afstand.

Middel tilstand

T.15.2 Den sydlige og østlige del af landskabsområdet

I den sydlige og østlige del af landskabsområdet er der i højere grad sket ændringer, der et påvirket af intaktheden af de bærende landskabstræk, så intaktheden vurderes middel. De mest iøjefaldende ændringer er nedlæggelsen af Neder Hovedgård, udviklingen af Over Hovedgård til Store Hovedgård samt omdannelsen af Hovedgård Teglværk med ny bygningsmasse. Længere mod øst er der i Bjergene fjernet hegn og diger til fordel for større markfelter og længere mod syd er Hovedgård by udviklet.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende landskabstræk vurderes middel. Vurderingen er især lavet med afsæt i bebyggelse, hegn og diger.

Landskabet er generelt præget af de store højspændingstracéer, der krydser området. Påvirkningen vurderes høj. I landskabet mellem Hovedgård og Hovedskov står det store anlæg med en markant fremtræden i et næsten lukket landskabsrum. I landskabet mellem Hovedskov og Bjergene optræder anlægget i sammenhæng med anlæg i det omgivende landskab. Anlæggets skala er stor, men det forhold, at det omgivende landskab har en meget åben karakter, nedtoner i nogen grad den visuelle påvirkning.