Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Middel tilstand

T.9.1 Hele landskabsområdet med undtagelse af graveområdet

Intaktheden af landskabets karaktergivende strukturer er svækket af, at mange hegn og diger med tiden er fjernet. Dermed er oprindelsen som udskiftningslandskab i dag alene afspejlet i bebyggelsesstrukturen. Da landsbyerne i høj grad blev blokudskiftet, fremstår bebyggelsens placering i landskabet ustruktureret uden de afgrænsende hegn og diger. Intaktheden vurderes middel til dårlig.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer varierer men fremstår overvejende i middel tilstand.

Landskabet er ikke eller kun i mindre grad visuelt påvirket af anlæg eller byggeri.

Dårlig tilstand

T.9.2 Graveområdet

Som konsekvens af råstofgravning fremstår de karaktergivende elementer og strukturer i høj grad svækket. Intaktheden vurderes dårlig.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende karaktertræk vurderes ligeledes dårlig, da de i graveperioden ikke er tilstede.

Den visuelle påvirkning af landskabet vurderes høj som følge af råstofindvinding. Påvirkningen kommer fra både de store råstofgrave samt maskiner i og omkring råstofgravene.

DELOMRÅDER

God tilstand

T.9.3 Tamdrup Bisgård

De karaktergivende strukturer inden for ejerlavet til Tamdrup Bisgård vurderes i høj grad intakte. Det er afspejlet i landskabets enkle hovedgårdskarakter og store skala, der kan føres tilbage til historiske kort fra 1700-tallet.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer, her især Tamdrup Bisgård og Tamdrup Kirke, fremstår i god tilstand.

Landskabet opleves i høj grad upåvirket.