Såby bakker

Såby bakker er en del af de markante bakker Ejer Bjerge og rejser sig markant fra det øvrige landskabsområde.

Geologisk betingede landskabstræk

Delområdet, der her er afgrænset som Såby bakker, er geologisk set en del af det højtliggende og markant bakkede terræn Ejer Bjerge, der præger landskabet mellem Yding Skov og Tebstrup, og overvejende ligger i Skanderborg Kommune. Inden for Horsens Kommune opleves delområdet tydeligt afgrænset i landskabet, idet terrænet omkring Kvejnbjerg, Såby og Yding Skov rejser sig markant i landskabet med stejle og kuperede terrænskråninger.

Ejer Bjerge betegner et område på ca. 6 km2, hvor landskabets terræn især er præget af Nordøst-isens tilbagesmeltningen fra hovedopholdslinjen vest for kommunen. I en periode havde isranden ophold over dette område og isen førte store mængder materialer til området. Det førte til dannelsen af dels et højt terræn med de fleste terrænkoter over 140 m.o.h. og dels parallelle bakkekamme (randmoræner) med en orientering nordvest-sydøst.

Delområdet i Horsens Kommune udgør den vestligste del af Ejer Bjerge, hvor terrænet for alvor markerer sig i landskabet. Delområdet er således den vestligste bakkekam af Ejer Bjerge. 

Kulturbetingede landskabstræk

Den nordlige del af delområdet er domineret af Yding Skov, der står i det stejlt stigende terræn som et stort og markant landskabselement.

Syd for skoven er landskabet i modsætning hertil præget af en lille skala, der bl.a. er afspejlet i den lille landsby Såby og den endnu mindre bebyggelse Kvejnbjerg. Begge steder ligger bebyggelsen indpasset i det kuperede terræn og ofte beliggende i terrænlavninger.

Mellem bebyggelsen er landskabet overvejende præget af græsningsarealer. Særligt udbredt er det i det mest stejle terræn syd for Såby, mens det mere jævne terræn mellem Såby og Yding Skov er opdyrket.

Ud over Yding Skov er delområdet præget af enkelte små bevoksninger i den sydligste del af området, men generelt har landskabet en lysåben karakter, der fremhæver landskabets markante terrænformer.

Rumlige og visuelle landskabstræk

Landskabet har en lille skala, hvilket er afspejlet i bebyggelsen og det kuperede terræn, der skaber en rumlig skala omkring græsningsarealerne. Yding Skov udgør dog et stort landskabselement, der fylder den nordlige del af delområdet.

Landskabets karakter er enkel, idet den er defineret af de få landskabselementer skov, små gårde og husmandssteder samt græsningsarealer og enkelte dyrkede marker.

Den sparsomme bevoksning uden for Yding Skov giver landskabet en meget åben karakter. Samtidig betyder det stejlt stigende terræn, at der fra området er vide udsigter, især mod syd og vest. Mod nord er udsigterne begrænset af Yding Skov.

Landskabet er inden for delområdet fri for tekniske anlæg, der præger landskabsoplevelsen. Der står få anlæg i landskabet mod vest, men de har en karakter, der ikke markerer sig i landskabsbilledet eller står så langt væk, at de ikke har visuel betydning. Landskabet opleves derfor i høj grad uden visuel påvirkning.