Landskabskarakterens sårbarhed

Formålet med sårbarhedsvurderingen er at vurdere, hvor påvirkelig landskabets karaktertræk er over for ændringer. Sårbarhedsvurderingen er at betragte som en begrundelse for de formulerede anbefalinger.


Bærende landskabstræk

I den centrale del af dalen er de bærende landskabstræk dalens naturprægede udtryk, hvor skov og overdrev præger dalsiderne, mens lysåben mose og eng præger dalbunden. Derfor vurderes landskabets karakter og oplevelsesværdi sårbart over for ændringer, der svækker eller fortrænger disse karaktertræk, eksempelvis afvanding og opdyrkning eller stigende tilgroning.

I den nordlige del af dalen, Halle Sølandskab, er det væsentligt, at søerne fortsat optræder som helt centrale landskabselementer, og at terrænet på terrassen og dalsiderne fremstår tydeligt. Derfor er landskabet sårbart over for ændringer, der slører disse karaktertræk, eksempelvis tilgroning. Landskabet er kendetegnet ved dyrkede marker øst for søerne, og landskabskarakteren er derfor ikke sårbar over for opdyrkning. Dog vurderes landskabets oplevelsesværdi sårbar over for meget høje afgrøder, der begrænser udsigterne på tværs af dalen. Særligt sårbart er landskabet omkring søerne.

I den sydlige del af dalen, Mattrup hovedgårdslandskab, er det væsentligt, at hovedgårdsfortællingen fortsat er afspejlet i landskabet. Derfor er landskabet sårbart over for ændringer, der svækker oplevelsen af kulturmiljøet omkring Mattrup samt de bygninger og strukturer rundt om i skovene, der er en del af landskabets kulturhistoriske formidling af hovedgårdslandskabet.


Skovrejsning

Landskabet vurderes generelt sårbart over for skovrejsning eller anden tilgroning.

Det er afgørende for landskabets karakter og oplevelsesværdi, at dalens geologiske struktur kan opleves. Bevoksning af skov, krat eller mose skjuler dalens terræn og forringer  dermed de geologisk betingede karaktertræk og dalens oplevelsesværdi.

En del bevoksning på dalsiderne er tidligere heder, der med tiden har udviklet sig til krat/skov. I lyset af det vil det styrke landskabskarakteren, at disse krat får karakter af græsningsskov eller hel lysåben hede. Også moserne på dalbunden kan med fordel tilstræbes en lysåben karakter. Det vil dels styrke dalens geologiske udtryk, højne naturværdien, styrke den kulturhistoriske formidling af dalens betydning som græsningslandskab og samlet set styrke dalens visuelle udtryk.

Denne vurdering gælder også landskabet i den nordlige del af dalen, Halle Sølandskab.

Den sydlige del af dalen, Mattrup hovedgårdslandskab, er i dag domineret af skovrejsning, der i nogen grad har sløret hovedgårdslandskabets karakteristiske strukturer. Landskabet vurderes sårbart over for yderligere skovrejsning, men i modsætning til den øvrige del af dalen er vurderingen her begrundet i hensynet til hovedgårdskarakteren og især oplevelsen af de gamle skovdiger samt de store marker, der ligger omgivet af skov. 


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Landskabet vurderes generelt sårbart over for nyt byggeri eller ombygning af eksisterende byggeri, der ikke i særlig grad er tilpasset dallandskabets karakter, skala og udtryk. Byggeri, der fremstår meget synligt, virker markant eller på anden måde dominerende, vurderes at svække landskabets karakter og særlige visuelle kvaliteter og dermed landskabets oplevelsesværdi.

Omkring Mattrup er det afgørende for landskabets karakter, at der ikke tilføres nye bygninger, der bryder eller svækker de kulturhistoriske strukturer, der formidler Mattrup Gods. Landskabet er derfor som udgangspunkt sårbart over for enhver form for nyt byggeri eller ombygning af eksisterende bygninger, når det ændrer på bygningens ydre.


Byvækst og byrand

Der er ikke byer i eller i relevant nærhed til dalen.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Dalen opleves som et meget uforstyrret landskab, da den generelt opleves uden nogen form for teknisk påvirkning eller visuel påvirkning fra byggeri.

Derfor vurderes dalen sårbar over for nye tekniske anlæg eller andre anlæg, der vil være synlige fra dalen eller på anden vis vil bryde dalens uforstyrrede, naturprægede karakter.


Kystnærhedszone

Landskabsområdet ligger ikke inden for kystnærhedszonen.