Grundvandsforhold og risikovurdering

Nim By er beliggende umiddelbart nord for område med særlige drikkevandsinteresser – Nim OSD’et. Nim Vandværk’s kildeplads er placeret centralt i Nim by og vandværkets indvindingsopland udbreder sig knapt 3 km i syd-sydvestlig retning ind i OSD’et som vist på Figur 17.

Indenfor OSD’et er der generelt udpeget store områder, som er vurderet nitratfølsomme (sårbare), hvilket overvejende er sket på baggrund af lertykkelser i boringer på mindre end 15 meter.

De vandførende lag i området består af glimmersand, kvartssand og nogle steder ligger der kvartært smeltevandssand og/eller – gruslag ovenpå. Tilsammen udgør lagene de primære grundvandsmagasiner. Oven på grundvandsmagasinerne følger vekslende lag af moræneler og smeltevandssand i varierende tykkelser.

Som konsekvens af de varierende lertykkelser ovenpå grundvandsmagasinerne er der også en varierende sårbarhed mth. grundvandet. Der er udpeget relativt store sammenhængende NFI områder, som overvejende er baseret på, at der i boringer er en begrænset lertykkelse. NFI udpegningen vil blive revideret på baggrund af resultaterne fra statens grundvandskortlægning, der afsluttes med udgangen af 2015.

Omkring Nim vandværks kildeplads og knap 400 meter ud i indvindingsoplandet er der ikke udpeget nitratfølsomt område, mens hele det resterende opland er udpeget som nitratfølsomt.

Udlægget er placeret nær den nordlige rand af OSD’et, hvor grundvandet strømmer i nordøstlig retning hen over randen. Der er ikke andre vandværker eller indvindingsoplande i nærheden, og det er udelukkende Nim Vandværk der kan blive direkte berørt af arealudlægget. Udlægget er 1 ha stort, og udlægges til detailhandel.

Udlægget har umiddelbart en ”uheldig” beliggenhed i forhold til den grundvandsressource som Nim Vandværk indvinder fra i dag, da det er placeret indenfor både OSD, NFI (nitratfølsomt), Nim Vandværks indvindingsopland og ca. 400 meter opstrøms Nim Vandværks kildeplads.

Nim Vandværk har tilladelse til at oppumpe 55.000 m3/år og indvindingsboringerne er placeret ca. 400 meter nedstrøms udlægget. Der er ikke nogen private indvindere i området som udlægget kan være en trussel for.

 

Figur 17: Nyt udlæg til detailhandel ved Nim.​

Nim Vandværks boringer er filtersatte i Miocænt glimmersand 62 til 80 meter under terræn. Ved kildepladsen er der tykke lerlag på 20-30 meter, der adskiller de primære grundvandsmagasiner fra de terrænnære, og derved giver en god beskyttelse. Bevæger man sig mod syd, længere ud i indvindingsoplandet bliver de beskyttende lerlag tyndere, og der er nogle steder hydraulisk kontakt mellem de primære og terrænnære grundvandsmagasiner. De tyndere lerlag og ”kortslutningen” mellem grundvandsmagasinerne giver en større sårbarhed og har medført, at området er udpeget som nitratfølsomt.

Nim Vandværk indvinder nitratfrit vand, med et stabilt sulfatindhold omkring 60-70 mg/l. Det kan være tegn på, at grundvandsmagasinet og/eller de overliggende lag er belastet med nedsivende nitrat. Der har dog tidligere været indvundet vand med større pumper end i dag, og det let forhøjede sulfatindhold skyldes sandsynligvis, at den tidligere større oppumpning, har medført en markant sænkning af grundvandspejlet i en periode og dermed iltning af jordlagene. Det medfører et forhøjet sulfatindhold i grundvandet. Der ses ikke en stigende tendens i sulfatanalyserne fra Nim Vandværk hvilket indikerer, at der fortsat er nitratreduktionskapacitet i dæklagene over grundvandsmagasinet. Sammenholdt med, at Nim Vandværk indvinder grundvand af vandtypen C vurderes grundvandsressourcen lokalt omkring Nim Vandværk, at være godt beskyttet.

Som nævnt har staten skønnet, at den årlige grundvandsdannelse er ca. 4,4 mio. m3/år for hele OSD’et. Med den årlige oppumpning på omkring 350.000 m3/år er der en udnyttelsesgrad på omkring 8 %. Det er en lav udnyttelsesgrad og markant under de 35 % som vandplanerne anbefaler som maksimal udnyttelse af den årlige grundvandsdannelse. Under alle omstændigheder er udlægget ved Nim så lille, at den ressourcemæssige påvirkning af udlægget er helt ubetydelig.

Horsens Kommune har i flere omgange været i dialog med Nim Vandværk, idet vandværket ønsker at forbedre forsyningssikkerheden, ved at udføre en ekstra boring på den eksisterende kildeplads. Horsens Kommune har i den sammenhæng redegjort for, at det ikke giver en forøget forsyningssikkerhed at udbygge den eksisterende kildeplads, idet en forurening højst sandsynlig vil ramme alle boringer på en gang fordi de ligger tæt og er placeret i samme grundvandsmagasin.

Horsens Kommune har forelagt vandværket muligheden for at etablere en ny boring udenfor byen, inde i OSD-området. En ny boring vil være det første skridt til at flytte vandværkets kildeplads til en mere velegnet beliggenhed udenfor byen. En endelig stillingtagen til placeringen afventer resultaterne fra Statens grundvandskortlægning, som forventes færdig med udgangen af 2015. Nim Vandværk er enig i, at det er fornuftigt at afvente statens kortlægningsresultater.

Risikoen mht. til forurening af den generelle grundvandsressource i OSD’et vurderes som tålelig, da udlægget kun er 1 ha stort, ligger i udkanten af OSD’et og med strømningsretningen ud af OSD’et. Antager man en fortsat indvinding - langt ud i fremtiden på den nuværende kildeplads til Nim Vandværk, er placeringen af udlægget ikke hensigtsmæssig. Nim Vandværks kildeplads' placering centralt i Nim by og udenfor OSD’et er dog ikke hensigtsmæssig på lang sigt og med de overvejelser der allerede gøres om at flytte kildepladsen på sigt, bør den ikke være en hindring for udlægget.

Udlægget ligger perifert, men dog indenfor OSD’et, i NFI og i Nim Vandværks Indvindingsopland, så der er fortsat en ressource der skal beskyttes. Byudviklingen skal derfor foregå så hensynsfuldt som muligt i forhold til den grundvandsressource som området rummer.