Rumlige og visuelle landskabstræk

Bevoksede diger afgrænser middelstore landskabsrum og giver sammen med anden bevoksning, det varierede terræn og områdets bebyggelse landskabet en sammensat karakter. Fra områdets højtliggende terræn er der udsigter over landskabet. 

Skala og kompleksitet

Landskabet er kendetegnet ved en lille til middel skala. Den middel skala knytter sig til det dyrkede landskab mellem kløfterne og er afspejlet i størrelsen på marker og gårde, idet de bevoksede diger helt eller delvist indrammer middelstore landskabsrum med marker og gårde. Den lille skala knytter sig til erosionskløfterne. Dels udgør kløfterne i sig selv små strukturer i landskabet og dels indrammer kløfternes stejle sider små, langstrakte landskabsrum.

Landskabets varierede terræn, bebyggelsesstruktur af landsbyer og spredt beliggende gårde, samt bevoksningsstruktur af både bevoksede diger og spredte bevoksninger giver tilsammen landskabet en sammensat karakter. Derved er udsigterne ud over landskabet præget af forskellige landskabselementer.

Rumlig afgrænsning og udsigter

Landskabets rumlige karakter er i høj grad bestemt af områdets bevoksningsstruktur. Dels indrammer de bevoksede diger og den spredte bevoksning delvist landskabsrum omkring markerne, og dels begrænser bevoksningen i nogen grad udsigterne på tværs af landskabet. Det giver landskabet en transparent karakter.

De linjer, som de bevoksede diger tegner i landskabet, skaber udsigtskiler de steder, hvor man ser på langs af linjerne. Det giver landskabet et mere åbent udtryk. Når man derimod ser på tværs af digerne, har landskabet et mere afgrænset udtryk, fordi bevoksningen begrænser udsigterne.

Da bevoksningen på digerne varierer fra buske til træer og fra sammenhængende til brudte bevoksninger, er det forskelligt, i hvor høj grad bevoksningen skaber en rumlig afgrænsning.

Landskabet er fra det højtliggende terræn i den sydlige del af området kendetegnet af vide udsigter på tværs af landskabet, hvor man på grund af det skrånende terræn ser hen over landskabets bevoksning og bebyggelse.

Visuel påvirkning

I den centrale og vestlige del af landskabsområdet opleves landskabet i høj grad uden teknisk påvirkning, mens landskabet i den østlige del af området er præget af et højspændingstracé, der krydser området. På grund af masternes store skala og landskabets lille til middel skala, virker anlægget markant i det omgivende landskab.

Generelt vurderes områdets bebyggelse ikke at præge landskabets visuelle karakter, da den de fleste steder er velintegreret i landskabet. Grumstrup har en meget åben byrand, og derfor har bebyggelsens karakter og placering betydning for, hvordan byen optræder i og præger det omgivende landskab.