Landskabskarakterens styrke

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Særligt karakteristisk

K.13.1 Bjergene

I den del af landskabsområdet, der omfatter Bjergene og bakkedraget mellem Haldrup og Søvind syd for Haldrupvej, fremstår de bærende landskabstræk særligt tydeligt. Det er afspejlet i det storbakkede og stærkt kuperede terræn, bebyggelsesstrukturen og arealanvendelsen. I den sydlige del af området svækker golfbanen i nogen grad landskabskarakteren, men det er vurderet kun at være en mindre påvirkning.

Landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse, der har afsæt i landsbyernes udskiftning og udflytning af gårde, er tydeligt afspejlet i bebyggelsesstrukturen, der i høj grad er intakt i forhold til efter udskiftningen omkring år 1800.

Arealanvendelsen afspejler et fint samspil mellem naturgrundlag og arealanvendelse. Den naturlige lavbundskarakter omkring Haldrup Møllebæk og Hestemade er i nogen grad svækket af afvanding, men områderne fremstår som eng.

Karakteristisk

K.13.2 Det nordlige bakkelandskab

I den nordlige del af området er de bærende landskabstræk fortsat tydelige, men fremstår ikke særligt karakteristiske. Det skyldes især, at terrænet har en mindre markant karakter, og at landskabets visuelle karakter i mindre grad er præget af særlige udsigter.

Landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse er også i denne del af landskabsområdet tydeligt afspejlet i bebyggelsesstrukturen, der både udspringer af landsbyernes udskiftning samt udstykning af Tyrrestrup hovedgård.

Der er generelt et fint samspil mellem naturgrundlag og arealanvendelse, dog er der flere steder, hvor den naturlige lavbund er opdyrket. Det svækker i nogen grad landskabskarakteren.

DELOMRÅDER

Kontrasterende

K.13.3 Haldrup kystlandskab

Delområdet Haldrup kystlandskab adskiller sig fra det øvrige landskabsområde ved i høj grad at være præget af relationen til kysten og omfatte et mere lavt og lavbundspræget terræn, hvor der generelt er vide udsigter på tværs af landskabet. Derfor er landskabet vurderet karakteristisk.

De bærende landskabstræk fremstår alle steder særligt tydeligt og afspejler desuden meget tydeligt landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse, der udspringer af udskiftningen af landsbyerne nord for delområdet.

Arealanvendelsen, der er domineret af strandenge på den tidligere havbund og dyrkede marker i det let hævede terræn afspejler et fint samspil mellem naturgrundlag og arealanvendelse.