Områderne

Byens mange faciliteter

Såvel antal som typer af parkering varierer i forskellige dele af Horsens midtby. I det følgende beskrives kort de enkelte områder mht. parkeringsbehov og – udbud.

Figur 6 viser den anvendte opdeling af bymidten i 10 delområder.

Figur 7. Diagrammet viser parkeringsudbuddet af offentlige og private parkeringspladser i Horsens midtby.

Figur 8. Skemaet viser antallet af parkeringspladser i Horsens midtby fordelt på de 10 delområder vist i figur 6.

Områderne 1 og 2, ligger umiddelbart øst for den kollektive trafikterminal (efterfølgende benævnt Trafikterminalen), og er overvejende boligområder med mange etage- og rækkehuse. Syd for Trafikterminalen ligger kontorarbejdspladser samt mindre erhvervsvirksomheder.

Nordøst for Trafikterminalen ligger de store byomdannelsesområder ”Campusgrunden” og ”Godsbanearealet”.

I overensstemmelse med områdets karakter er der mange private parkeringspladser uden offentlig adgang. Området ved Vitus Berings Plads, ligger indenfor det offentlige parkeringsområde med betaling. Endelig er der enkelte parkeringspladser omfattet af tidsrestriktioner bl.a. ved Trafikterminalen.

 

Område 3, ligger nord for bykernen, og er ligesom områderne 1 og 2 overvejende boliger, enkelte butikker og forskellige former for erhverv. Området rummer en del offentligt tilgængelige parkeringspladser – mange dog i en afstand fra gågaderne, der gør dem mindre attraktive for handlende i bycentrum.

 

Områderne 4 og 6, ligger omkring det centrale gågadeområde. Her ligger etagebebyggelse med blandet anvendelse. Gågaden har butikker i gadeniveau og liberale erhverv og boliger ovenover. I disse områder er en meget stor andel af parkeringspladserne ikke offentligt tilgængelige.

Beboere og erhverv sikrer sig på denne måde, at det er muligt at få en parkeringsplads tæt ved boligen eller arbejdspladsen. Området er så attraktivt parkeringsmæssigt, at man kan forvente, at mange besøgende vil sætte bilen her, hvis de fik mulighed for det. De offentligt tilgængelige pladser er næsten alle omfattet af betaling og/eller tidsbegrænsninger.

 

Områderne 5 og 7, ligger overvejende syd for gågaden. Det er et område med blandet bolig- og erhverv. Rådhuset ligger også her. Syd og sydøst for rådhuset er der to større parkeringsområder med mulighed for gratis parkering uden tidsbegrænsninger. I området er der endvidere en del privatejede pladser med én eller to timers parkering samt privatejede pladser med betalingsparkering (Emilies Plads).

 

Område 8, ligger i periferien af bykernen. Kun en begrænset del af parkeringspladserne er private. Ca. en fjerdedel af de offentlige parkeringspladser er her underlagt tidsbegrænset parkering. Kantstensparkering er den dominerende parkeringsform i området.

 

Område 9 og 10, ligger i periferien af den sydlige del af bykernen og omfatter bl.a. Bilka, VUC samt en række kontorvirksomheder. En væsentlig del af områdets parkeringsudbud består især af Bilkas parkeringsarealer, der stilles til rådighed for kunderne – gratis, med og uden tidsbegrænsning