Rumlige og visuelle landskabstræk

Dalens stejle og skovklædte dalsider skaber en lukket ramme omkring dallandskabet, der derved fremstår helt afgrænset fra det omgivende landskab. Dalens smalle karakter giver landskabet en lille skala.

Skala og kompleksitet

Dallandskabet har en lille skala, der især er defineret af dalens smalle struktur og stejle dalsider, der indrammer et langt, smalt landskabsrum. Den lille skala forstærkes af, at bevoksningen på dalsiderne visuelt bryder dalen op i mindre landskabsrum. Det opleves ved, at udsigterne på langs af dalen begrænses af bevoksning eller de bugtede dalsider.

Dallandskabet er præget af få landskabselementer, der dog har en variation og er sat sammen uden et entydigt mønster. Det skaber en let sammensat landskabskarakter.

Rumlig afgrænsning og udsigter

De stejle dalsider, der ofte er bevokset med skov, skaber en lukket ramme om dalen, der visuelt adskiller dalen fra det omgivende landskab. Landskabet har dermed en lukket karakter. Den lukkede karakter forstærkes af, at dalen dels bugter sig og dels er præget af bevoksning. Det skaber afgrænsede landskabsrum, der forstærker oplevelsen af landskabets lukkede karakter.

Landskabet er ikke præget af udsigter. Der er ikke udsigter ud af dalen, og udsigterne på langs af dalen er meget begrænsede.

Visuel påvirkning

Landskabet opleves som et meget upåvirket landskab.

Dalen krydses af et mindre højspændingstracé, der kun præger landskabet lokalt omkring anlægget. Anlægget er ikke synligt fra Tirsvad Bro nord for anlægget eller fra Skade Bro syd for anlægget. Der står heller ikke anlæg i det omgivende landskab, der er synligt fra dalen og derved præger dallandskabet.

Der ligger ikke markant byggeri i eller omkring dalen, der præger dalen visuelt.