Virkemidler

Trafikstøjbelastningen af boligerne kan nedbringes ved hjælp af en hel række forskellige foranstaltninger. Typisk opnås det mest optimale resultat, det vil sige størst støjdæmpning i forhold til samfundsøkonomiske omkostninger, gennem kombinationer af flere foranstaltninger. Hvilke kombinationer, der for hver strækning er optimal, vil ikke kun variere som funktion af økonomiske forhold, men også af praktiske forhold samt trafikpolitiske overvejelser. Inddragelse af borgerne, herunder også økonomisk, kan ske i varierende omfang. Se f.eks. Miljøstyrelsens guide ”Støjpartnerskaber” 2008 , som beskriver måder og eksempler hvorpå et teknisk-økonomisk samarbejde om støjdæmpning kan etableres og gennemføres.

I Vejdirektoratets idékatalog ”Nye veje til støjbekæmpelse i byer”, rapport nr. 295, 2004 samt ”Støjreduktion langs veje”, rapport nr. 189, 2010 , er der beskrevet en række virkemidler samt ikke mindst motivationer og anbefalinger til finansiering og initiering af støjdæmpningsprocesser. Der er i det følgende medtaget de virkemidler, som findes egnede til anvendelse i Horsens kommune.

For overblikkets skyld er foranstaltningerne opdelt i 3 principielle kategorier

  • Støjdæmpning ved kilden (f.eks. mindre støj fra dæk og motor)
  • Støjdæmpning på udbredelsesvejen (f.eks. støjskærme)
  • Støjdæmpning ved modtageren (boligen)