Beskrivelse af anlæg og tilførte mængder

Horsens Kommune har ifølge affaldsbekendtgørelsen pligt til at anvise behandlingsmulighed for det affald, som bliver produceret i kommunen.

Horsens Kommune ejer og driver følgende affaldsbehandlingsanlæg

• Horsens Deponeringsanlæg
• Mellemdepot
• Omlastehal
• Horsens Kompostplads
• Genbrugscentret Hattingvej

Horsens Kommune ejer og driver følgende Genbrugs- og containerpladser 

• Containerplads på Endelave
• Genbrugspladsen i Horsens
• Genbrugspladsen i Brædstrup
• Genbrugspladsen i Vedslet

Horsens Kommune er part i den fælleskommunale modtagestation for farligt affald

• MOTAS I/S, Modtagestation Syddanmark I/S

Horsens Deponeringsanlæg

Horsens Kommune ejer og driver Horsens Deponeringsanlæg som ligger på Endelavevej 32 i Horsens. Deponeringsanlægget råder over et ca. 140.000 m² stort areal, som er inddæmmet fra Horsens Fjord. Deponeringsanlæggets restvolumen vurderes at være ca. 600.000 m³ svarende til ca. 480.000 tons. 

Levetiden for deponeringsanlægget blev i den reviderede miljøgodkendelse beregnet til år 2043 , den tidshorisont er stadigvæk gældende. Levetiden vil kunne forlænges med 5-7 år, såfremt der på et tidspunkt gennemføres et landfill miningsprojekt. 

Deponeringsanlægget modtager udelukkende affald fra Horsens Kommune. Indvejning sker på brovægten på Endelavevej. Affaldet bliver deponeret fra tip. Asbest bliver placeret i et særligt område og hejses af med pallegaffel. Efterhånden som området bliver fyldt op, afdækkes det med jord. Deponeringsanlægget er godkendt til deponering af ikke brændbare, ikke genanvendelige og ikke farlige affaldstyper af: 

• Storskrald
• Haveaffald
• Erhvervsaffald
• Byggeaffald
• Spildevandsslam, sand og ristestof
• PVC
• Lettere forurenet jord
• Asbestaffald
• Slagger

Detaljeret beskrivelse af fraktioner til deponering er beskrevet i Horsens Deponeringsanlægs positivliste. 

Deponeringsanlæggets miljøgodkendelse er revideret i 2006. 

* inkl. ca. 600 tons asbestholdigt affald fra “Kilden” da den nedbrændte. 

Der er desuden brugt meget store mængder lettere forurenet jord til daglig afdækning af det deponerede affald og især til anlæggelse af volde omkring nye deponeringsområder. Der er også flyttet store mængder gammelt deponeret
affald i forbindelse med byggeri på renseanlægget, forbrændingsanlægget og bygning af ny hal på Mellemdepotet.

”i mængden i 2018 er inkl. 600 tons asbestholdigt affald fra brænden i ”Kilden”

Vurdering

Den samlede mængde af affald til deponi er steget frem til 2014, hvorefter den er faldende. Den store mængde i 2014 skyldes deponering af en større mængde lettere forurenet bygge- og anlægsaffald. Mængden af affald til deponi fra husholdninger har været nogenlunde konstant i perioden 2012 til 2016, men er faldet væsentligt i 2017, da flere typer affald, som før blev deponeret, nu kan sendes til genanvendelse. I 2017 blev der opsat en container til sanitet, således at saniteten genanvendes fremfor at deponeres. Og i 2015 blev det muligt at sende isolering til genanvendelse fremfor deponering. Stigningen i 2018 skyldes som nævnt ovenfor, at der blev deponeret en større mængde asbestholdigt affald fra den nedbrændte ”Kilden”.

Horsens Kommunes Mellemdepoter til genanvendelige materialer 

Horsens Kommune ejer og driver Horsens Kommunes Mellemdepoter, der råder over ca. 70.000 m² areal til aktiviteterne. Mellemdepoterne indeholder et jordhotel til ren jord og jord fra vejarbejde til genanvendelse, samt et areal til mellemoplæg af genanvendelige fraktioner som jern, glas, rent træ, imprægneret træ, fladt glas, dæk, PVC, sanitet samt mursten og brokker. På oplagspladsen foretages der neddeling af træ, brokker og sortering af affald inden omlastning til videre forarbejdning. Mellemdepotets miljøgodkendelse er fra 2016.

Omlastehal

Horsens Kommune ejer og driver Horsens Kommunes Omlastehal på mellemdepotet, som ligger på Endelavevej 32 i Horsens. Omlastehallen er ca. 1.600 m2 stor med en sidebygning på ca. 800 m2. Sidebygningen anvendes til forskellige produktionsformål herunder samling og reparation af affaldsbeholdere. Omlastehallen anvendes til omlastning af forskellige affaldsfraktioner som madaffald, emballage, papir og pap inden afsætning til genanvendelse.

Horsens Kommunes Kompostplads

Horsens Kommune ejer og driver Horsens Kommunes Kompostplads, som ligger på Endelavevej 30 i Horsens. Kompostpladsen råder over et ca. 16.000 m2 stort areal, hvoraf de ca. 5.200 m2 er aflæsningsareal for borgerne.

Kompostpladsen modtager have-parkaffald fra private grundejere og virksomheder i Horsens Kommune som en del af genbrugspladsordningen. Anlæggets overskydende kapacitet tilbydes anlægsgartnere og større kunder, som efter forudgående vejning og betaling leverer ca. 20% af anlæggets mængder.

Der er tale om et lavteknologisk mileanlæg. 

Neddeling af haveaffaldet foretages af ekstern entreprenør, og alle øvrige processer ved komposteringen foretages med Horsens Kommunes eget materiel og personale. Komposteringsprocessen tager op mod 6 måneder, hvorunder haveaffaldet vægtmæssigt reduceres til ca. 30%. Den færdige kompost afsættes til private husejere eller større anlægsarbejder og jordforbedringsformål.

Genbrugscentret Hattingvej

Genbrugscentret Hattingvej drives af Jobcentret som en del af jobafklaring. Genbrugscentret ligger på Hattingvej 3 i Horsens og henter genbrugelige effekter, som borgerne har sat til side på Horsens Genbrugsplads. Genbrugscentret forbereder effekterne til genbrug via mindre reparationer og rengøring. Derudover sortererer de tøj og tekstiler fra alle tre genbrugspladser. Gode tekstiler sælges i butikken, det resterende sælges videre til genanvendelse.

Genbrugscentret råder over 1.100 m2 bygning, hvoraf 320 m2 er butik. 

I modsætning til de øvrige anlæg er Genbrugscentret Hattingvej skattefinansieret.