Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

V.5.1 Føvling bakker

Syd for Føvling har dalsiden et kuperet terræn, der adskiller sig fra den øvrige dalside. Terrænet vurderes at give en landskabelig oplevelsesværdi, der både er udtrykt i landskabets geologi og indhold af natur. Terrænet er både præget af marker, græsningsarealer og små bevoksninger, der på forskellig vis medvirker til at fremhæve landskabets terrænformer og bidrage til det visuelle udtryk.

Oplevelsesrigt element

Vandmølle

Bredvad Mølle var tidligere én af de mange vandmøller, der fandtes i Gudenådalen. Vandmøllen er kendt fra 1400-tallet, hvor den var ejet af munkene på Voer Kloster. Møllen var oprindelig kornmølle, men med tiden fik den flere funktioner, eksempelvis stampeværk til valkning af uld, savskæreri og fremstilling af træmasse til papirproduktion. Møllen havde sin storhedstid i begyndelsen af 1900-tallet, hvor den beskæftigede 22 ansatte. I 1922 brændte møllen og i stedet for at genopbygge den, blev den nedlagt og vandkraften brugt til at etablere Vestbirk Vandkraftværk.

Kirker

Føvling Kirke er den eneste kirke i området. Den ligger øst for Føvling i overgangen mellem dalen og landbrugslandskabet. Dermed ligger kirken højt i landskabet som et orienteringspunkt.

Gravhøje

Der er spor af gravhøje flere steder i dalbunden på terrassernes hævede terræn, men kun få er fredede. Mest markante er en række gravhøje, der ligger ved Føvling Mark. Enkelte af gravhøjene er skjult af bevoksning, men de fleste ligger frit i landskabet.

Udsigt

V.5.2 Hele dalen

Hele dalen vurderes at byde på særlige udsigter, der har en landskabelig oplevelsesværdi. Udsigterne knytter sig både til dalen i sig selv, hvor der på grund af dalens store skala er vidtrækkende udsigter på langs og på tværs af dalen, men udsigterne rækker også ud over dalen til de omgivende landskaber.

Udsigterne har en i høj grad uforstyrret karakter uden eller med kun lidt teknisk påvirkning. Det er vurderet betydeligt for udsigternes visuelle kvalitet.