Husholdninger

Husholdningsaffald defineres jf. affaldsbekendtgørelsen som affald, der er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.
Der er mange muligheder for at komme af med sit affald på i Horsens Kommune. Skema 1 giver et overblik over de nuværende affaldsordninger.

Den samlede mængd husholdningsaffald er opgjort i tabel 6. I opgørelsen af husholdningsaffald indgår affaldsmængderne fra virksomheders brug af genbrugspladserne. Dette affald omfatter i væsentlig grad affald fra håndværkere, anlægsgartnere og boligselskaber, som har medtaget affaldet fra private husholdninger. Brugerundersøgelser har vist at mængden af erhvervsaffald på genbrugspladserne er omkring 4% af den samlede mængde. Den største del af det indsamlede affald genanvendes eksempelvis ved omsmeltning, nedknusning eller oparbejdning af råstofferne. Af tabel 6 fremgår, hvilke behandlingsformer de enkelte affaldsfraktioner gennemgår. G = Genbrug eller genanvendelse, F = Forbrænding, D = deponering, S = Særlig behandling