Andre tiltag der fremmer grundvandsbeskyttelsen

Tiltag til grundvandsbeskyttelse indenfor OSD omfatter også følgende:

  • BNBO (boringsnære beskyttelsesområder)
  • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
  • Håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med anlæg af nyt erhverv/industri.
  • Erstatnings-OSD, hvor arealer udenfor for eksisterende OSD udpeges til OSD.
  • Sokkelgrundsmodel
  • Supplerende detailkortlægning af sårbarheden

BNBO

Horsens Kommune ansøgte i 2013 Naturstyrelsen om tilskud til udarbejdelse af Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), men fik desværre ikke tilskud i denne omgang. Horsens Kommune vil derfor beregne og udlægge BNBO’erne for samtlige vandværkers indvindingsboringer i takt med at kommunens udarbejder sine indsatsplaner. Kommunen vil benytte Miljøbeskyttelseslovens § 24 til at meddele forbud/påbud mod lovlige aktiviteter, hvis der består en forurening eller en fare herfor.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanerne varetager først og fremmest sikring af grundvandskvaliteten i OSD-områderne, hvilket er i overensstemmelse med målsætningerne i Statens Vandplaner. Selv om de grundvandsmagasiner – der udnyttes til vandindvinding – allerede opfylder vandplanernes målsætninger for god vandkvalitet vil indsatsplanerne koordinere og fastlægge grundvandsbeskyttelsen for nuværende og fremtidige arealanvendelse. Horsens Kommune forventer at der foreligger færdige indsatsplaner for kommunens OSD-områder inden udgangen af 2017.

Efter vedtagelse af indsatsplanerne, kan miljøbeskyttelsesloven § 26a anvendes til sikring af drikkevandsinteresserne. Der kan påbydes rådighedsindskrænkninger eller andre nødvendige foranstaltninger til sikring af nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.

Håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med anlæg af nyt erhverv/industri.

Ved etablering eller udvidelser på virksomheder, som kræver miljøgodkendelse sikres grundvandsbeskyttelsen gennem godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven.

Erstatnings-OSD, hvor arealer udenfor for eksisterende OSD udpeges til OSD.

Erstatnings-OSD som redskab indebærer, at kommunen i forbindelse med planlægning for byudvikling i OSD udpeger nye OSD uden for eksisterende OSD, hvis der kan lokaliseres grundvandsressourcer af samme kvalitet og kvantitet, som den ressource, der afskrives pga. byudvikling med grundvandstruende anlæg.

I Horsens Kommune vurderes de arealer, der allerede er udpeget som OSD, at være tilstrækkelige til at forsyne kommunen med drikkevand, også hvis det skulle være nødvendigt at flytte eksisterende kildepladser. Eventuelle grundvandstruende virksomheder inden for OSD må derfor pålægges særlige krav til grundvandsbeskyttelse. Det vurderes derfor ikke at være relevant at udpege erstatnings-OSD i Horsens Kommune inden for planperioden frem til 2025.

Sokkelgrundsmodel

Ved sokkelgrundsmodellen kan private eje bygning og grund svarende til afgrænsning af sokkel, mens kommunen ejer og vedligeholder alle øvrige arealer i en udstykning. Herved kan kommunen undgå privates brug af pesticider på befæstede og ikke befæstede udearealer – såvel de nære opholdsarealer ved bygningen (haver, terrasser, indkørsler mv.) og fællesarealer (fælles grønne områder, legepladser mv.). Tilsvarende gælder for private virksomheders drift og vedligehold af udstillingsområder, lagerpladser, grønne områder mv.

KL har på kommunernes vegne indgået en frivillig aftale med staten om ikke at bruge pesticider på kommunalt ejede arealer. Denne aftalte forudsættes at indgå som en del af sokkelgrundsløsningen.

Supplerende detailkortlægning af sårbarheden

Ydermere kan der være områder med grundvandsressourcer som vurderes så sårbare og værdifulde at kommunen vil udføre en detailkortlægning af udlæggene. Metoderne vil her være typisk være anerkendte geofysiske metoder som DualEm og MEP i kombination med korte boringer.