Kildepladser og indvinding

Områdets 3 almene vandværker indvinder alle fra det primære grundvandsmagasin som tilsyneladende har sin udbredelse fra den begravede dal og videre syd over i området ved Hatting. Alle vandværkerne indvinder vand af vandtype C og/eller D, hvilket understøtter vurderingen af, at grundvandsmagasinet generelt er velbeskyttet, jf. Tabel 7.

I forbindelse med den kommende Vandforsyningsplan har der været tilsyn og interviewrunder med alle vandværker, og på den baggrund bliver der foretaget en prioritering af hvilke vandværker der skal satses på i fremtiden. Alle 3 vandværker har i den forbindelse tilkendegivet, at de satser på også i fremtiden, at skulle levere drikkevand til deres nuværende forbrugere og at der også er plads til at udbygge deres forsyningsområde.

Vandværk Tilladt indvinding (m³/år) Antal aktive boringer Sårbarhed kildepladsnært Sårbarhed Opland Magasin Filter Dybde (m under terræn) Vandtype
Rugballegård 1.700.000 6 NFI Kildepladsnært NFI, mens det øvrige opland er velbeskyttet Primære 47-113 C/D
Hatting 200.000 2 ikke NFI Velbeskyttet Primære 52-70 D
Torsted 275.000 2 NFI Overvejende velbeskyttet Primære 61-65 C

Tabel 7: Oversigt over de årlige indvindingstilladelser for vandværkerne i Rugballegård OSD. For vandværkerne er der vist, hvor sårbar grundvandsressourcen er vurderet ud fra vandtype, lertykkelse, magasin, filterdybde mm.