Landskabskarakterens styrke

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Særligt karakteristisk

K.17.1 Landbrugslandskabet

På hele den centrale del af øen fremstår de karaktergivende landskabstræk særligt tydeligt. Det er især afspejlet i landbrugslandskabets tydelige udskiftningsstrukturer, der tegnes af de bevoksede diger omkring markerne, Endelave By samt de udflyttede gårde, der ligger fordelt på den østlige del af øen.

Disse strukturer betyder, at landskabskarakterens oprindelse som udskiftningslandskab alle steder er meget tydelig.

Fordelingen af dyrkede marker i det let hævede terræn af lerjord samt strandeng og anden natur i de kystnære, sandede lavbundsområder viser et rigtig fint samspil mellem naturgrundlang og kulturbetinget anvendelse.

 

DELOMRÅDE

Kontrasterende

K.13.2 Øvre kystlandskab

Inden for delområdet Øvre kystlandskab er landskabet domineret af strandvolde, strandenge, hede og klitplantage, som adskiller sig fra det øvrige landskabsområde. Derfor er landskabet vurderet kontrasterende.

Alle steder fremstår de karaktergivende landskabstræk særligt tydelige og afspejler landskabskarakterens oprindelse som naturområde.

Områdets natur udspringer af naturgrundlaget præget af strandvolde, der er dannet af sand, grus og rullesten.

K.17.3 Lynger Strand kystlandskab

Delområdet Lynger Strand kystlandskab er præget af skov og lysåben natur, der dækker et jævnt terræn af strandvolde og hævet havbund. Derved adskiller området sig fra det øvrige landskabsområde og er derfor vurderet kontrasterende.

Landskabets karaktertræk fremstår alle steder med meget tydelige strukturer og afspejler landskabskarakterens oprindelse, der her har afsæt i dels de gamle skove, fordeling af englodder i forbindelse med udskiftningen samt etablering af sommerhusområdet.

Disse landskabstræk er en direkte afspejling af naturgrundlaget.