Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

V.13.1 Haldrup kystlandskab

Hele delområdet Haldrup kystlandskab vurderes at have særlig landskabelig oplevelsesværdi, der især har afsæt i landskabets karaktermæssige relation til kysten samt landskabets åbne karakter, der er præget af en velholdt bebyggelse samt skiftevis dyrkede marker og naturområder. Den landskabelige oplevelsesværdi har dermed både et geologisk, kulturhistorisk og naturmæssigt afsæt, der giver landskabet en variation af oplevelsesmuligheder og landskabsbetingede fortællinger.

V.13.2 Bjergene

Den sydvestlige del af landskabsområdet, der omfatter Bjergene og det skovdominerede kystlandskab syd og øst herfor, vurderes at have en særlig landskabelige oplevelsesværdi, der især knytter sig til landskabets markante geologiske former, der særligt tydeligt formidler landskabets geologiske dannelse, samt landskabets store, gamle kystskove, der både har en kulturhistorisk og naturbetinget oplevelsesværdi.

Oplevelsesrigt element

Jernbane

Odderbanen, der i perioden 1904-67 forbandt Horsens og Odder, er i dag bevaret over store strækninger som sti. Derved er banens kulturhistoriske fortælling fortsat synlig i landskabet.

Banen transporterede især mergel fra de store mergelgrave ved Søvind, kul fra Horsens Havn samt landbrugsvarer. Det er nok årsagen til, at ingen af byerne langs banen udviklede sig til større stationsbyer.

Udsigt

V.13.3 Det kystorienterede landskab

Langt hovedparten af det landskab, der ligger inden for det afgrænsede kystforland, er præget af fine udsigter over det kystnære landskab og Horsens Fjord, hvor modstående kyster danner baggrund i udsigterne.

Udsigterne opleves både fra det højtliggende terræn, der ligger op til ca. 3 km fra kysten, og fra det helt nære kystlandskab, hvor der er en umiddelbar relation til kysten. Både på grund af landskabets relation til kysten og på grund af landskabets upåvirkede karakter, vurderes udsigterne at have en særlig landskabelig oplevelsesværdi.