Dækstøj/vejbelægning

Dækstøjen afhænger dels af dækkene, dels af vejbelægningen. Dækkenes egenskaber er underlagt EU-regler. Fra november 2012 skal alle nye dæk være forsynet med en støjmærkning (se figur 7.1.2). Der har hidtil været markant forskel på støjen fra forskellige dæktyper og –fabrikater (op til 6 dB). Mærkningsordningen må forventes at indsnævre den forskel, men det er næppe sandsynligt, at støj vil have højeste prioritet ved forbrugernes indkøb i forhold til pris og sikkerhed.

Jo færre ”lydbølger” – jo mindre støj

Figur 7.1.2 – Ny EU-støjmærkning af dæk

 

Horsens kommune har i forbindelse med sit valg af belægninger mulighed for at påvirke dækstøjen. Der udvikles i øjeblikket intenst på støjsvage belægninger. Der er pt. 3 forskellige hovedkategorier på ”markedet” (se Vejdirektoratets ”Vejkonstruktioner – Støjreducerende slidlag ”SRS” – Vejledning – Udbud”):

i. Tyndlagsbelægninger og åbne eller tætte traditionelle asfaltslidlag med støjdæmpende egenskaber (SRS standard).

ii. Et lag drænasfalt (SRS speciel)

iii. To lag drænasfalt (SRS speciel)

En fjerde mulighed indgår ikke i Vejregler for Støj Reducerende Slidlag, men er bestemt relevant at indtænke i støjhandlingsplanen:

iv. Et klogt valg af et traditionelt asfaltslidlag, foretaget på grundlag af kendte støjmålinger, kan være et støjvenligt alternativ til egentlige SRS-belægninger (Støj Reducerende Slidlag), da der er stor forskel på traditionelle asfaltslidlags støjegenskaber.

Ad i:

Denne type Støj Reducerende Slidlag (SRS-standard) kan anvendes for hastigheder ≥ 50 km/t. Krav til støjreduktion er ≥ 4,0 dB ved udlægning. Støjreduktionen vil aftage over levetiden.

Desværre er valg af asfaltslidlag et kompromis imellem egenskaber som f.eks. støjdæmpning, trafiksikkerhed og levetid. SRS-standard belægninger stiller store krav til underlagets beskaffenhed og vurderes at have mindst 2 års kortere levetid end traditionelle asfaltslidlag udlagt på nye asfaltbelægninger – og endnu kortere levetid udlagt på eksisterende asfaltunderlag. Så der vil være mange nedslidte veje, hvor denne belægnings-type ikke vil være fornuftig.

Ad ii og iii:

Et og to lagsbelægninger af drænasfalt (SRS-speciel) kan anvendes for hastigheder ≥ 50 km/t. Krav til støjreduktion er ≥ 7,0 dB ved udlægning. Støjreduktionen vil aftage over levetiden.

Desværre er disse typer af specialbelægninger ekstremt krævende i forhold til underlaget og trafikbelastninger, er meget vedligeholdelseskrævende og har en kort levetid. Denne type belægning kræver en individuel vurdering fra gang til gang, af underlag, levetider, tab af støjdæmpende effekt etc.

Disse belægninger vurderes generelt ikke at være egnede, og vil kun i ganske særlige tilfælde indgå i overvejelserne.

Ad iv:

Mange veje vil desværre ikke være egnede til certificerede SRS-belægninger, jf. gældende vejreglers anvisninger , da de er nedslidte eller har en trafikbelastning som en SRS-belægning ikke kan klare. Men der er via målinger indhøstet erfaringer med en række traditionelle asfaltslidlag. Et klogt valg af et traditionelt asfaltslidlag vil kunne give en betydelig støjdæmpende effekt, sammenlignet med et uklogt valg. Omtanke i retning af et ”støjvenligt” asfaltslidlag vurderes at give en dæmpning på 1 – 3 dB, sammenlignet med et mere støjende asfaltslidlag, som f.eks. OB11 og ABS16.

Konklusionen på belægningsforanstaltningerne er, at (i) SRS-standard asfaltslidlag kan anbefales på nogle af vore støjbelastede veje, når vejtilstand, trafikbelastning og trafikmønster tillader dette. På øvrige støjbelastede veje anbefales (iv) ”støjvenlige” traditionelle asfaltslidlag. Det skal dog bemærkes, at en SRS-belægning primært reducerer den højfrekvente del af trafikstøjen, mens den lavfrekvente del (bastonerne) kun ændres i et mindre omfang. Den indendørs støjbelastning i boligerne (med lukkede vinduer) reduceres kun i beskedent omfang ved udskiftning til støjsvag belægning. På de udendørs opholdsarealer og med åbne vinduer opnås dog ”fuld effekt”. Med hensyn til ’ii’ og ’iii’ anbefales disse kun undtagelsesvis anvendt og kun efter en konkret vurdering i de enkelte tilfælde.

Det skal bemærkes, at de beregnede støjbelastninger, der ligger til grund for vurderingerne i denne rapport forudsætter intakte og jævne vejbelægninger. Hvis der er huller og revner o. lign. i belægningerne stiger støjen. Der findes dog ikke faktuelle oplysninger om, hvor meget. En god vejvedligeholdelse medvirker til at begrænse støjbelastningen af naboboligerne.