SYSTEMATISK OPBYGNING

Et opslagsværk

Landskabsplanen er opbygget som et opslagsværk, hvor man kan finde viden om kommunens landskab.

De overordnede kapitler udgør den overordnede struktur for planens indhold.

Om planen

Kapiltet redegør for planens formål med fokus på, hvordan viden om kommunens landskab er relevant for kommunens forvaltning af landskabsressourcen samt kommunens øvrige udvikling.

Kommunens landskab

Kapitlet formidler de overordnede strukturer i kommunens landskab, der binder landskabet sammen på tværs af landskabsområderne.

Hensigten med kapitlet er give en overordnet forståelse af kommunens landskab.

Kapitlet er opbygget med afsæt i definitionen af landskabskarakter, der består af geologisk betingede landskabstræk, kulturbetingede landskabstræk samt rumlige visuelle landskabstræk.

Landskabsområder

Kapitlet indeholder en beskrivelse af alle landskabsområder.

Opbygningen af områdebeskrivelserne er systematisk og ens for alle områder. Derved kan områdebeskrivelserne fungere som opslagsværk.

Hver områdebeskrivelse har en forside, der giver et hurtigt overblik over områdets afgrænsing og de særlige kendetegn, der beskriver landskabet inden for landskabsområdet. På denne side er det også angivet, om landskabsområdet indeholder delområder, hvor landskabet inden for et mindre område adskiller sig fra det øvrige landskabsområde.

Anbefalingerne til at varetage landskabshensynet i sagsbehandling og forvaltning i det åbne land ligger på et særskilt faneblad for at være let tilgængeligt. Anbefalingerne er tæt knyttet til sårbarhedsvurderingen.

Landskabets bærende karaktertræk er beskrevet mere uddybende under fanen "Bærende landskabstræk". Beskrivelserne tager afsæt i definitionen af landskabskarakter og har i alle områdebeskrivelser en ensartet opbygning.

Landskabets karakter er vurderet med afsæt i landskabskaraktermetodens principper. Vurderingerne er vist på kort og begrundet under fanen "Vurdering af landskabets karakter".

Endelig er der defineret mål for landskabets karakter, og målsætningens betydning er kort skitseret. Målsætningen er vejledende og har en strategisk karakter.

Begreber

Her er en række anvendte begreber kort beskrevet. Begreberne knytter sig både til den anvendte metode samt til den geologiske og kulturbetingede beskrivelse af landskabet. Formålet er at give læseren let tilgang til opslag af hyppigt anvendte begreber. Begrebslisten er ikke fuldkommen.

Anvendt metode

Her er det kort beskrevet, hvordan landskabskaraktermetoden er anvendt i analysen af kommunens landskab. Dette skal give indsigt i den metodemæssige tænkning.

Kort

På denne side vises et dynamisk kort med alle de kortlagt landskabsområder og vurderinger, der er beskrevet af planen. Kortet vises med udgangspunkt i hele kommunen og har til formål dels at give overblik over vurderingerne på kommunenniveau, og dels at give mulighed for at zoome ind på en konkret lokalitet.

Vurderingen af de enkelte landskabsområder er desuden understøttet af en visning af dynamisk kort, der er zoomet ind på det konkrete landskabsområde og den aktuelle vurdering.