Affaldshåndtering på Endelave

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald

Horsens Kommune har på Endelave en indsamlingsordning for dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra erhverv. Alle husholdninger og virksomheder har pligt til at være tilsluttet og benytte den kommunale indsamlingsordning.

Indsamlingsmateriellet varierer fra 110 l plastsække til 800 l minicontainere. Sække og minicontainere tømmes hver uge. Sommerhuse har mulighed for at vælge 26 tømninger om året frem for 52. Grundejerenog virksomheder opkræves et årligt tømningsgebyr afhængig af beholderstørrelsen, antallet af beholdere og tømningsfrekvens.

Indsamlingen af dagrenovation og dagrenovationslignende affald varetages af Carsten Jørgensen, der er bosiddende på Endelave.

Glas og papir

Glasemballage og papir indsamles til genanvendelse i affaldskuber placeret forskellige steder på øen.

Farligt affald

Afhentning af miljøfarligt affald på Endelave (Miljøkasseordningen) gennemføres som en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor Horsens Kommune stiller en rød miljøkasse til rådighed. Når kassen er fyldt, stilles den på affaldsstativets låg og vil i forbindelse med afhentningen af dagrenovation eller det dagrenovationslignende affald blive ombyttet til en tom kasse.

Virksomheder, der benytter ordningen, opkræves et beløb pr. kg, mens ordningen for private er en del af husholdningsgebyret, som opkræves hos grundejeren.

Haveaffald

Haveaffald skal som udgangspunkt hjemmekomposteres, men Horsens Kommune yder bidrag til, at grene kan neddeles.

Horsens Kommune opfordrer til hjemmekompostering af haveaffald og det vegetabilske køkkenaffald. På Endelave er der en fællesløsning med kommunalt tilskud til flisning af større grene.

Storskrald og bygningsaffald

Storskrald og bygningsaffald kan afleveres på Endelave containerplads eller afhentes på bestilling. Ved større byggeprojekter opstilles container hos borgeren.

Containerplads

Horsens Kommune har en containerplads på Endelave, som er en ubemandet plads med nogle få containere. Pladsen fungerer som indsamlingsordning for byggeaffald og storskrald. På containerpladsen er der opstillet følgende container:
Brændbart (må benyttes til indbo, stof, pap, træ, plast)

Deponi (må benyttes til vinduer, gips, plads, PVC, imprægneret træ (sorteres efterfølgende)

Jern (må benyttes til cykler, gryder og store møbler) (sorteres efterfølgende)

Elektronik (hårde hvidevarer og små husholdningsapparater, lysstofrør)

Husholdningerne betaler kollektivt for driften af ordningen som en del af husholdningsgebyret, mens virksomheder betaler pr. besøg med en SMS-ordning.

Samlet vurdering

På grund af manglende udvidelsesmuligheder på Endelave containerplads, søger Horsens Kommune efter en ny model, for at borgere og virksomheder kan aflevere byggeaffald og storskrald på Endelave. Dette arbejde pågår fortsat i 2019.

Det forventes, at der i 2019 indføres husstandsindsamling af papir og karton samt emballageaffald af plast, metal og glas.