Status

Støjbelastede vejstrækninger

De forventet støjbelastede vejstrækninger er udvalgt af Horsens kommune ud fra trafikbelastningen (>1000 køretøjer/døgn). Nogle veje er opdelt i flere delstrækninger, hvis det er vurderet, at vejen skifter væsentlig karakter (herunder trafikintensitet) undervejs.

De udvalgte veje er vist i prioriterede lister for vejene opdelt i byområder.
De enkelte byområder findes ovenfor foto på her på siden.

Kort hele kommunen viser støjniveauet beregnet for hver bolig langs de udvalgte veje , samt forslag til vejstrækninger hvor der umiddelbart vil være relevant at anvende støjskærme.

Prioriteringen er foretaget ud fra det beregnede SBT-tal, således at største SBT-tal står øverst. For byområdet ’Horsens’ er der et meget stort antal støjbelastede vejstrækninger. Der er derfor her kun medtaget vejstrækninger med et samlet SBT > 4. Beregningen af SBT er baseret på de beregnede trafikstøjbelastninger og boligens postadresse. Hvor der er flere boliger på samme vejnavn og husnummer er alle boliger medregnet.

Støjbelastede boliger

En optælling af boliger langs de stærkt støjbelastede strækninger opdelt efter vejtrafikstøjbelastningen viser de i tabel 6.1 angivne resultater.

Tabel 6.1 – Boliger opdelt efter støjbelastning

Det samlede antal boliger i hele kommunen, som er belastet med Lden ³ 58 dB er optalt til 5942, heraf er 565 belastet med over 68 dB.
Det samlede antal boliger belastet med 58 dB £ Lden < 68 dB er 5377.