Landskabskarakterens sårbarhed

Formålet med sårbarhedsvurderingen er at vurdere, hvor påvirkelig landskabets karaktertræk er over for ændringer. Sårbarhedsvurderingen er at betragte som en begrundelse for de formulerede anbefalinger.


Bærende landskabstræk

Landskabets karaktertræk vurderes sårbar over for ændringer, der ikke visuelt tilpasses landskabet. Vurderingen er begrundet i de udsigter, der generelt kendetegner dalen. De kan blive betydeligt påvirket af ændringer på dalens sider eller i dalbunden.

På dalsiden vurderes de bærende karaktertræk ikke sårbare i sig selv. Dermed vurderes det muligt at lave ændringer i dyrkningsmønster, bevoksningsstruktur eller bebyggelsesstruktur, når hensynet til udsigterne varetages.

I dalbunden er strukturen af marker og hegn særligt karakteristisk og dermed sårbar over for ændringer i det mønster, disse to elementer tegner i sammenhæng.

Lokalt omkring Gudenåen vurderes landskabet sårbart over for tilgroning og ændringer, der ikke medvirker til at fremme åens visuelle karakter i landskabet samt i højere grad lysåben natur omkring åen.


Skovrejsning

Dalen bør som udgangspunkt friholdes for skovrejsning af hensyn til dalens særlige udsigter fra især dalsiderne og landskabets karaktertræk på dalbunden.

Skovrejsning på dalbunden vurderes uforeneligt med opretholdelse af landskabets særligt karakteristiske landskabstræk. Opretholdelse af landskabskarakteren forudsætter, at den enkle struktur af aflange marker, der afgrænses af parallelle hegn, opretholdes. Skovrejsning vil sløre denne struktur.

Det vurderes desuden af betydning for landskabets karakter, at Gudenåen i højere grad fremtræder synlig i landskabet, herunder at der fra det omgivende landskab er udsigt til og på tværs af åen. Åen er allerede i dag i høj grad omgivet af skov og krat, og yderligere skov vurderes uforenelig med hensynet til åens synlighed. Der bør i modsætning til skovrejsning arbejdes for at reducere andelen af skov og krat på dalbunden.

På dalsiderne kan det være muligt at indpasse små skove, men det forudsætter en konkret vurdering af, hvordan udsigterne i dalen vil blive påvirket. Dalen vurderes sårbar over for skovrejsning, der slører eller begrænser særlige udsigter.

Det kuperede terræn syd for Føvling, der er vurderet oplevelsesrigt, er sårbart over for skovrejsning. Området indeholder allerede bevoksning, men det vurderes afgørende for områdets landskabelige oplevelsesværdi, at det øvrige terræn holdes med lysåben karakter af natur eller marker, så terrænets former tydeligt aflæses i landskabet.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Det vurderes muligt at indpasse nyt landbrugsbyggeri på dalsiderne, når det sker med hensyn til dallandskabets visuelle karakter og udsigter på langs og på tværs af dalen. Vurderingen forudsætter, at dalsidernes terræn udnyttes til afskærmning af byggeriet, og at byggeriet ikke medfører væsentlige terrænreguleringer, der vil optræde meget synlige i landskabet. Vurderingen forudsætter ligeledes, at byggeriet ikke vil fremstå markant i landskabet.

På dalbunden er bebyggelsesstrukturen begrænset til få ejendomme, der ligger tæt på vejen og i tilknytning til de smalle markstriber. Det vurderes muligt at indpasse nyt byggeri, når strukturerne i landskabet respekteres. Det er væsentligt, at landskabets middelstore skala overholdes, og at byggeriet tilpasses landskabets enkle karakter. Landskabskarakteren vurderes sårbar over for nyt eller ombygget byggeri, der dominerer de velafgrænsede landskabsrum, der defineres af hegn og marker, eller byggeri, der bryder den ensartede struktur, som marker og hegn tegner.


Byvækst og byrand

Landskabet vurderes ikke egnet til byvækst, da landskabet især er kendetegnet ved små landsbyer. Byvækst, der medfører større bebyggelser, vil bryde landskabets nuværende bebyggelsesstruktur og skala, samt landsbyernes strukturer i landskabet.

Ved omdannelse af landsbyer eller deres bygningsmasse kan landskabet være sårbart over for ændringer, hvor landsbyerne får en visuelt markant karakter. Det vurderes dog muligt at ændre i bygningsmassen uden at påvirke de særlige udsigter, der kendetegner dallandskabet. Det forudsætter særlig opmærksomhed på, at byggeriet tilpasses landskabets karakter.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Landskabet vurderes sårbart over for nye tekniske anlæg eller infrastrukturanlæg. Vurderingen er især begrundet i landskabets i høj grad upåvirkede karakter i dag og i at værne om landskabets særlige udsigter. Det vurderes, at en øget teknisk prægning vil svække landskabets visuelle kvaliteter.


Kystnærhedszone

Landskabsområdet ligger uden for kystnærhedszonen.