Landskabskarakterens sårbarhed

Formålet med sårbarhedsvurderingen er at vurdere, hvor påvirkelig landskabets karaktertræk er over for ændringer. Sårbarhedsvurderingen er at betragte som en begrundelse for de formulerede anbefalinger.


Bærende landskabstræk

Det vurderes, at de fleste ændringer kan indpasses i den del af landskabet, der ikke er afgrænset som delområde og ligger uden for det afgrænsede kystforland, når det sker med hensyn til landskabets overordnede landskabstræk. Denne del af landskabet vurderes derfor ikke særligt sårbart.

I den øvrige del af landskabsområdet er landskabet kendetegnet ved særlige udsigter mod kysten, der tillægger landskabet en særlig oplevelsesværdi. Derfor vurderes landskabet her særligt sårbart over for ændringer, der kan påvirke oplevelsen af kystlandskabet samt begrænse eller forringe de særlige udsigter.

I delområdet Haldrup kystlandskab samt i området omkring Bjergene vurderes landskabskarakteren særligt sårbar over for ændringer, der kan påvirke landskabets karakter eller oplevelsesværdier. I kystlandskabet gælder det især ændringer, der bryder landskabets enkle og åbne karakter samt tydelige relation til kysten. I Bjergene gælder det især den lille skala og landbrugsprægede karakter.


Skovrejsning

Landskabskarakteren vurderes generelt sårbar over for skovrejsning inden for det afgrænsede kystforland, hvis det begrænser særlige udsigter.

Delområdet Haldrup kystlandskab vurderes særligt sårbart over for skovrejsning, da det vurderes at bryde landskabets enkle og åbne karakter samt betydelige visuelle relation til kysten og vandet.

I den nordlige del af landskabsområdet, der ligger uden for det afgrænsede kystforland, vurderes landskabet mindre sårbart over for skovrejsning, når det sker med respekt for at opretholde den eksisterende struktur af mindre skove.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Den karaktergivende bebyggelsesstruktur er generelt kendetegnet ved små gårde, der ligger langs vejene. Denne struktur vurderes sårbar over for stort eller på anden måde markant landbrugsbyggeri eller andet byggeri, der vurderes at bryde den eksisterende skala og landskabskarakter.

Landskabskarakteren vurderes i mindre grad sårbar over for stort landbrugsbyggeri i tilknytning til de lidt større gårde, der ligger trukket tilbage på markerne og uden for det afgrænsede kystforland. Inden for kystforlandsgrænsen er sårbarheden afhængig af, i hvilken grad byggeriet vil påvirke dels udsigterne over landskabet mod kysten og dels udsigterne fra kysten eller modstående kyster mod byggeriet. Dette vil være en konkret vurdering.

Landskabet inden for delområdet Haldrup kystlandskab samt landskabet omkring Bjergene vurderes særligt sårbart over for stort landbrugsbyggeri samt andet byggeri i landzone, der ikke i høj grad et tilpasset landskabets visuelle karakter og særlige udsigter.


Byvækst og byrand

Landskabet vurderes bedst egnet til byvækst omkring Søvind, hvor byen i forvejen er præget af byudvikling i sin struktur og udtryk. I modsætning hertil fremstår Haldrup med en meget intakt landsbystruktur.

Der er karakteristisk, at både Haldrup og Søvind generelt ligger lavt i det storbakkede terræn, så byerne og byrandene nedtones i landskabsbilledet og udsigterne på tværs af landskabet. Særligt på grund af udsigterne mod kysten og kystlandskabet er landskabet særligt sårbart over for byrande med stort eller på anden måde markant byggeri, der præger udsigterne.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Landskabet vurderes generelt sårbart over for tekniske anlæg.

Landskabet har i dag en næsten upåvirket karakter, der bør værnes om af hensyn til landskabets særlige udsigter og oplevelsesværdier. Selv en lille teknisk påvirkning vurderes at kunne medføre en stor visuel påvirkning. Særligt sårbart er landskabet inden for det afgrænsede kystforland.

Landskabet er kendetegnet ved et meget højtliggende terræn i forhold til de omgivende landskaber. Derved vil tekniske anlæg i dette landskabsområdet blive løftet højt op og dermed fremhævet betydeligt. Det vurderes, at høje anlæg i dette landskabsområde kan være synlige fra det højtliggende terræn i den nordlige, centrale og vestlige del af kommunen samt fra landskabet syd for Horsens Fjord.


Kystnærhedszone

Kystnærhedszonen omfatter det meste af landskabsområdet og indgår i det afgrænsede kystforland. Landskabet i dette område vurderes særligt sårbart over for ændringer, der medfører en visuel påvirkning af kystlandskabet.

Da kystnærhedszonen er afgrænset som kystforland vurderes det, at ændringer inden for kystnærhedszonen kan blive synlige og dermed påvirke både det kystorienterede landskab inden for landskabsområdet og kystlandskabet på modstående kyster.

I den del af kystnærhedszonen, hvor der ikke er vurderet særlige udsigtsmuligheder, er der ikke en visuel relation til kysten. Alligevel er landskabet her sårbart over for ændringer, da landskabets terræn betyder, at ændringer her kan blive synlige fra modstående kyster og dermed påvirke kystlandskabet som helhed.