Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

God tilstand

T.13.1 Bjergene

I denne sydvestlige del af landskabsområdet fremstår de bærende landskabstræk i høj grad intakte i forhold til landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse. Det er især afspejlet i bebyggelsesstrukturen i Bjergene og Haldrup samt i arealanvendelsen, der overvejende har samme karakter. Arealanvendelsens intakthed er dog i nogen grad svækket af nedlagte veje og diger, der medførte en lidt større markskala, en lidt mindre udbredelse af naturlige lavbundsområder samt golfbanen i den sydlige del af området, der bryder landbrugskarakteren.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer vurderes generelt god, dog lokalt svækket af golfbanen, der ikke er et bærende landskabstræk.

Landskabet fremstår uden visuel påvirkning af landskabets karakter.

Middel tilstand

T.13.2 Det nordlige bakkelandskab

Landskabets kulturbetingede landskabstræk fremstår med overvejende intakte strukturer, når der tages afsæt i landsbyernes udskiftning samt udstykning af husmandsbrug fra landsbyer og hovedgården Tyrrestrup. Intaktheden er dog i nogen grad svækket af nedlagte veje og diger samt udvikling af Søvind, der har påvirket landsbyen Toftum, så den kun svagt fremstår som en selvstændig bebyggelse.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende landskabstræk varierer fra middel til god, men vurderes overvejende middel.

Lokalt er landskabet præget af mindre visuel påvirkning fra tekniske anlæg, der står i og omkring den nordlige del af området, samt den vestlige byrand til Søvind. På grund af landskabets storbakkede terræn og spredte bevoksning af små skove, optræder anlæggene overvejende lokalt, da de ofte her helt eller delvist er skjult af disse landskabselementer.

DELOMRÅDER

God tilstand

T.13.3 Haldrup kystlandskab

Landskabets kulturbetingede landskabstræk fremstår overvejende intakte, hvilket er afspejlet i bebyggelsesstrukturen og arealanvendelsen.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende landskabstræk vurderes generelt god.

Landskabet er uden visuel påvirkning fra tekniske anlæg eller markant byggeri.