Baggrund

I vandplanerne er der flere bindende retningslinjer for kommunens fysiske planlægning og administration. Retningslinjerne 40 og 41 danner grundlaget for kommunens anvendelse af arealer og planlægning indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsoplande (IO):

”40) Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

41) Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes”.

Naturstyrelsen udsendte i oktober 2012 et notat ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” samt et tilhørende bilag 1. Den statslige udmelding handler om lokalisering af aktiviteter – herunder byudvikling – i OSD og indvindingsoplande.

Af den statslige udmelding fremgår det, at kommunerne fremover kan planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvis der for et givent område er kortlagt og til strækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. I OSD kan potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg endvidere placeres efter en supplerende redegørelse for planbehov og for hvilke tekniske tiltag, kommunen vil iværksætte for at sikre grundvandsbeskyttelsen.

Faktaboks 1:

OSD: Område med særlige drikkevandsinteresser – statslig udpegning

NFI: Nitratfølsomme indvindingsområder – statslig udpegning

IO: Indvindingsopland til vandværk – statslig udpegning, som kan revideres af kommunen

ION: Indsatsområder – statslig udpegning

·Trin 1 for byudvikling og anden ændret arealanvendelse inden for OSD og indvindingsoplande, men uden for NFIHovedreglen er dog fortsat, at OSD og indvindingsoplande så vidt muligt skal friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Ønskes der alligevel byudvikling og anden ændret arealanvendelse i disse områder, skal nedenstående trin-model følges i forbindelse med planlægningen af området. Trin-modellen er opbygget med:

· Trin 2 for byudvikling og anden ændret arealanvendelse inden for NFI.

Af den statslige udmelding fremgår endvidere 3 lister over kategorier af byudvikling i forhold til grundvandsinteresserne:

1. Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder (Tilladelsesliste)

2. Potentielt grundvandstruende virksomheder (Opmærksomhedsliste)

3. Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg (Forbudsliste)

I den statslige udmelding er der fastlagt et redegørelseskrav til kommunen ved planlægning for liste 1, 2 og 3 indenfor områderne under TRIN 1 og TRIN 2. Horsens Kommune har besluttet at udvide redegørelseskravet under TRIN 1, idet kommunen altid vil foretage en risikovurdering svarende til den konkrete vurdering jf. kap 6 i Bilag 1, ved udlæg til virksomheder og anlæg fra liste 1 og liste 2, se Tabel 1.

Område Liste 1 - tilladelseslisten Liste 2 - opmærksomhedslisten Liste 3 - forbudslisten

TRIN 1:

Indenfor OSD og indvindingsoplande udenfor OSD

 • Generel redegørelse
 • Konkret vurdering jf. kap. 6 i bilag 1*
 • Supplerende redegørelse for tekniske tiltag
 • Generel redegørelse
 • Konkret vurdering jf. kap. 6 i bilag 1*
 • Supplerende redegørelse for tekniske tiltag
 • Som udgangspunkt ikke en mulighed

TRIN 2:

Indenfor NFI

 • Generel redegørelse
 • Konkret vurdering jf. kap. 6 i bilag 1*
 • Supplerende redegørelse for tekniske tiltag
 • Som udgangspunkt ikke en mulighed
 • Som udgangspunkt ikke en mulighed

Tabel 1: Redegørelseskrav forud for planlægning. Horsens Kommunes udvidede redegørelseskrav er markeret med *.

 

Konsekvenserne af retningslinjerne 40 og 41 er altså, at der skal foretages en konkret risikovurdering af grundvandsressourcen ved ændret arealanvendelse (byudvikling, nye anlæg mv.) indenfor OSD og indvindingsoplande samt indenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Planbehovet for ændret arealanvendelse indenfor disse områder skal være begrundet og alternative placeringer skal være afvejet og vurderet.

Tekniske tiltag som er påkrævet for sikring af grundvandsbeskyttelsen skal beskrives ved brug af undtagelsesmuligheder. Der er skærpede regler for ændret arealanvendelse indenfor NFI, da dette område betragtes som den mest sårbare områdeudpegning. Grundvandet inden for NFI ønskes derfor beskyttet ekstraordinært. Som udgangspunkt skal byudvikling og/eller ændret arealanvendelse derfor ikke ske inden for NFI.