Kulturbetingede landskabstræk

Landskabet er et landbrugslandskab med en enkel struktur og meget tydelig kulturhistorisk reference til udskiftningen af Endelave by i 1797.

Landskabskarakterens oprindelse

Landskabet på Endelave formidler i sin helhed samfundets udvikling fra stenalder til i dag, hvilket er afspejlet i landskabets terræn, stednavne, bygninger, bygningsstrukturer, markstrukturer, landsbystruktur, havnemiljøer osv. Overordnet set er landskabets karaktergivende strukturer dog især et billede af udskiftningen af Endelave by i 1796, hvor ca. halvdelen af landsbyens gårde blev flyttet ud i landskabet. Det er i dag afspejlet i det mønster, som diger og bebyggelsen tegner i landskabet, samt strukturen af dyrkede marker og natur-/græsningsområder.

Dyrkningsstruktur

Dyrkningsstrukturen og landskabet er i høj grad præget af dyrkede marker, der indrammes af spredt bevoksede diger.

Markstrukturen har afsæt i udskiftningen af Endelave by. De gårde, der blev i landbyen efter udskiftningen, fik fordelt jorden syd for landsbyen. Her er strukturen enkel og ensartet med smalle markstriber, der strækker sig på tværs af øen mod syd. De gårde, der flyttede ud fra landsbyen fik tildelt jord omkring gårdene i et mere uensartet mønster. Derfor er landskabet på den østlige del af øen mere ustruktureret.

Strukturen af dyrkede marker suppleres af enge/græsningsarealer langs dele af kysten, hvor de lavbundsprægede flader har en lysåben karakter af strandeng.

Bevoksningsstruktur

Bevoksningsstrukturen er kendetegnet af spredt bevoksede diger, der tegner en meget enkel udskiftningsstruktur. Omkring Endelave By står digerne vinkelret på vejene og indrammer aflange markflader. På den østlige del af øen er mønsteret ikke nær så struktureret, men har fortsat et meget enkelt udtryk.

Langs den østvendte kyst står små krat i overgangen mellem det strandengsprægede landskab og de dyrkede marker. Det vurderes ikke at være et karaktergivende landskabstræk. Ligeledes er nøddeplantagen ved Endelave Flyveplads heller ikke karaktergivende for landskabsområdet som helhed.

Bebyggelsesstruktur

Bebyggelsesstrukturen knytter sig alene til øens svagt markerede bakkestrøg og er stadig i dag en intakt afspejling af udskiftningen af Endelave By.

Endelave ligger ud til øens nordvendte kyst og havbugt. Her ligger bebyggelsen af gårde og huse samlet langs vejen i overgangen mod det store, sammenhængende bagland af agerjord.

Ved udskiftningen i 1797 blev mange gårde liggende langs vejen i en kamudskiftning, der i dag præger landskabet syd for landsbyen. Andre gårde flyttede ud fra landsbyen i en mere uensartet struktur på den østlige del af øen.

I 1936 blev jorden til Louisenlund udstykket til husmandsbrug, der ligger langs vejene Havhornet og Lynger.

Tekniske anlæg

De eneste tekniske anlæg på øen er tre små vindmøller, der står syd for Endelave nær kysten.

Flyvepladsen, der ligger på den vestligste del af øen, har ikke en teknisk karakter.