Vurdere muligheder og effekt af et anlæg til sortering af restaffald og småt brændbart

En analyse af sammensætningen af restaffaldet fra etageboligerne i kommunen har vist, at der stadig afleveres genanvendeligt affald i restaffaldet, særligt madaffald men også emballage. 

Undersøgelser på landsplan har ligeledes vist, at der er store mængder genanvendelige materialer i containerne til brændbart affald fra genbrugspladserne. 

Der kan derfor være gode argumenter for at undersøge, om et eftersorteringsanlæg kan få de sidste ressourcer ud af affaldet, inden det sendes til forbrænding.

Når denne plans øvrige initiativer er implementeret, vurderer vi, at der i Horsens Kommune vil være 15.600 tons restaffald og 3.600 tons småt brændbart – i alt 19.200 tons affald, der sendes til forbrænding. 

Ud af disse tons, vurderes det, at der med et sorteringsanlæg tilpasset sammensætningen af restaffaldet og småt brændbart i kommunen vil kunne udtages 3.000 tons til genanvendelse. 

Minimumskapacitet på et sådant sorteringsanlæg forventes at være årligt 50.000 tons.

Vi ønsker derfor sidst i planperioden at analysere sammensætningen af restaffald og småt brændbart i kommunen, screene anlæg og teknologier, der kan sortere restaffald og småt brændbart samt beregne investeringsomkostninger for et sorteringsanlæg. 

Vi ønsker endvidere at undersøge mulighederne for at samarbejde med andre kommuner om et fælles sorteringsanlæg til restaffald fra husholdninger og småt brændbart affald fra genbrugspladserne.