Haldrup kystlandskab

Haldrup kystlandskab er alle steder tydeligt relateret til kysten og præget af udsigterne over vandet til modstående kyster både inden for delområdet og på tværs af Horsens Fjord.

Geologisk betingede landskabstræk

Delområdet omfatter kystlandskabet, hvor kystgeologien er beskrevet under kystbetingede landskabstræk.

Landskabet inden for delområdet er kendetegnet ved et lavbundspræget terræn, der mod nord og vest er afgrænset af det storbakkede terræn, der kendetegner det øvrige landskabsområde.

Mod syd afgrænses landskabet mod Horsens Fjord. Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne er delvist oversvømmede bakker fra et tidligere istidslandskab og en del af delområdets kystlandskab.

Lavbundsfladerne er tidligere havbund. I stenalderen var havstanden højere end i dag og det lave terræn i det kystnære landskab derfor dækket af vand. Siden er havstanden faldet og har efterladt flader af tidligere havbund både langs kysten og mellem de mest kystnære bakker. De kendetegner nu kystlandskabet. De største lavbundsflader er Sognemade syd for Haldrup og Tangmade sydøst for Søvind.

Kulturbetingede landskabstræk

Landskabets kulturbetingede karaktertræk udspringer af den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet og den tilhørende bosætningsstruktur.

Arealanvendelsen er præget af marker på de små bakker, der hæver sig svagt i landskabet. Langs kysten findes strandeng, der stedvist breder sig ind fra kysten og bryder markstrukturen. Det giver landskabet en meget lysåben karakter. Vorsø er naturreservat fra 1928 og har siden 1979 været helt fri for dyrkning. Øen fremstår overvejende skovdækket, men den sydlige del af øen og hele Vorsø Kalv er præget af lysåben natur.

Landskabet er præget af bebyggelser langs vejene. I den østlige del af området består Brigsted af små gårde og husmandsbrug, der ligger langs vejene omkring Tangmade. I den centrale del af området er bebyggelsen ved Havmarken en husmandskoloni fra udskiftningen af Søvind. Her ligger husmandssteder i fiskebensstruktur omkring vejen. Bebyggelsen i den vestlige del af området er begrænset til få huse, der ligger langs vejene ved Sognemade. Dermed er landskabet generelt præget af små ejendomme, der ligger i det lysåbne, småbakkede landskab.

På Vorsø ligger Vorsøgård, der er en tidligere enestegård, der nævnes første gang i slutningen af 1300-tallet i forbindelse med øens overdragelse til Horsens Kloster. Vorsøgård har ikke været drevet siden 1979, hvor Skov- og Naturstyrelsen overtog øen. Herefter har naturen haft frit spil på hele øen.

Landskabet er fri for tekniske anlæg.

Rumlige og visuelle landskabstræk

Kystlandskabet har inden for delområdets afgrænsning en meget åben og enkel karakter, der i høj grad er præget af den visuelle relation til kysten.

Bevoksningen på Vorsø og langs den vestlige kyst skaber i nogen grad en rumlig afgrænsning mod syd og vest, lige som terrænet rejser sig mod nord og her skaber en rumlig afgrænsning. Dermed opleves kystlandskabet med en overordnet veldefineret ramme, der visuelt intensiverer landskabskarateren og landskabsoplevelsen.

Udsigterne på tværs af det åbne kystlandskab og på tværs af vandet er helt centrale for landskabsoplevelsen og landskabets karakter. Landskabet fremstår i høj grad uforstyrret, hvilket har betydning for landskabets visuelle karakter og kvalitet.