Virksomheder

Virksomheder er i kraft af Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at kildesortere deres affald. Det vil sige, at virksomheder skal sikre at væsentlige dele af deres affald, som er egnet til materialenyttiggørelse, nyttiggøres, enten ved at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet, eller anvende det til anden endelig materiale nyttiggørelse.

Horsens Kommunes ordning for indsamling af dagrenovationslignende affald fra erhvervsvirksomheder er obligatorisk. Det kildesorterede erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse håndteres af privateaktører med undtagelse af affald,
der leveres til genbrugspladserne.

Horsens Kommune har en indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald fra erhverv, som er en henteordning. Alle erhvervsvirksomheder har pligt til at være tilsluttet og benytte den kommunale indsamlingsordning.

Opsamlingsmateriellet varierer fra 140-660 l beholdere, og fra 2 m³ nedgravede beholdere til 18 m³ pressecontainere. Beholder på hjul ejes af Horsens Kommune, mens nedgravede-, maxi- og pressecontainere ejes af virksomheden.

Ved virksomheder med særlige forhold indsamles dagrenovationslignende affald i 110 l sække.

Dagrenovationslignende affald indsamles som udgangspunkt hver 2. uge. Dagrenovationslignende affald indsamlet i maxicontainere og pressecontainere tømmes enten hver eller hver 2. uge. 

Virksomheden opkræves et årligt tømningsgebyr afhængig af beholderstørrelsen og antallet af beholdere. Ved maxicontainere og pressecontainere opkræves virksomheden efter antallet af tømninger og den registrerede vægt af dagrenovationslignende affald.

Frem til 31. august 2020 varetages indsamlingen af dagrenovation i beholdere af Meldgaard MILJØ A/S. Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder. Herefter skal den sendes i udbud igen.

Indsamling af dagrenovationslignende affald i nedgravede affaldsbeholdere, maxi- og pressecontainere varetages af kommunens driftsgård. Opgaven med indsamling af dagrenovationslignende affald fra de nedgravede affaldsbeholdere
og maxi- og pressecontainere forventes sendt udbud i 2020.  

Horsens Kommune har en leveranceaftale med Fjernvarme Horsens, som sikrer at alt restaffald, som opstår i kommunen forbrændes med energiudnyttelse på det lokale forbrændingsanlæg på Endelavevej i Horsens. Aftalen sikrer, at det uhygiejniske restaffald forbrændes umiddelbart efter indsamlingen. Aftalen udløber ved udgangen af 2022 (og kan forlænget med det 1 år). Herefter skal den sendes i udbud igen.

 

 

Opgørelsen af de indsamlede restaffaldsmængder i forhold til dagrenovationslignende affald er foretaget på baggrund af en samlet indvejet mængde dagrenovation, som efterfølgende er fordelt på husholdninger og erhverv ud fra oplysninger om antal og størrelse af materiel tilknyttet henholdsvis husholdninger og erhverv Horsens Kommune anslår, at dagrenovationslignende affald i 2012 udgjorde ca. 21% af den indsamlede mængde, mens den i 2018 udgjorde ca. 25%.

Genbrugspladser

Horsens Kommune har genbrugspladser i Horsens, Brædstrup og Vedslet, samt en containerplads på Endelave (Som beskrives i et senere afsnit). Erhverv kan benytte genbrugspladserne til affald, der i karakter svarer til det affald, der kommer fra en husholdning. Erhverv må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året til genbrugspladserne. 

Genbrugspladserne er for gående, cyklende og køretøjer med en tilladt totalvægt på max. 3.500 kg, hertil eventuelt
anhænger. 

Sorteringen er ikke den samme på alle pladser. Se beskrivelsen på side 38-41. Erhverv skal være tilmeldt genbrugspladsordningen gennem en SMS-ordning, hvor de enkelte virksomheder betaler et fast beløb pr. besøg på genbrugspladserne.

Forbrændingsegnet affald

Bortskaffelse af forbrændingsegnet affald gennemføres som en anvisningsordning, hvor Horsens Kommune anviser det forbrændingsegnede affald, som ikke kan genanvendes, til forbrænding med energiudnyttelse på miljøgodkendt anlæg. 

Horsens Kommune har sikret kapacitet og priser til forbrænding af erhvervsaffald på Fjernvarme Horsens Kraftvarmeværk. Virksomheder, der benytter ordningen, betaler efter vægt direkte til forbrændingsanlægget.

Mindre mængder forbrændingsegnet affald kan afleveres til Horsens Kommunes genbrugspladser.

Deponeringsegnet affald

Bortskaffelse af affald til deponering gennemføres som en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet skal afleveres til Horsens Kommunes Deponeringsanlæg, Endelavevej 32, 8700 Horsens. Virksomheder, der benytter ordningen, betaler efter vægt direkte til Horsens Kommunes Deponeringsanlæg.

Mindre mængder deponeringsegnet affald kan afleveres til Horsens Kommunes genbrugspladser.

 

 

Ikke-genanvendeligt PVC-affald

Bortskaffelse af ikke-genanvendeligt PVC-affald gennemføres som en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet skal afleveres til Horsens Deponeringsanlæg, Endelavevej 32, 8700 Horsens. Virksomheder, der benytter ordningen, betaler efter vægt direkte til Horsens Kommunes Deponeringsanlæg.

Mindre mængder ikke-genanvendeligt PVC kan efter sortering afleveres til Horsens Kommunes genbrugspladser.

Imprægneret træ

Imprægneret træ, som ikke kan materialenyttiggøres, anvises til nyttiggørelse ved forbrænding på særlige anlæg med godkendelse hertil.

Mindre mængder imprægneret træ kan afleveres til Horsens Kommunes genbrugspladser.

Farligt affald

Indsamling af farligt affald foretages af det fælleskommunale interessentselskab Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS I/S), Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia. Selskabet har til formål at varetage opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

Ordningen gennemføres som en fælleskommunal indsamlingsordning i form af en henteordning for klinisk risikoaffald og for farligt affald fra olie- og benzinudskillere samt en anvisningsordning for øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald. Virksomhederne betaler efter forbrug.

Batterier og akkumulatorer

Bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer gennemføres som en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen fungerer både som en bringe- og henteordning, hvor batterier og akkumulatorer kan afleveres til genbrugspladserne, eller hentes i forbindelse med indsamling af dagrenovationslignende affald.

Totale affaldsmængder fra erhverv

I 2010 blev der oprettet et nationalt Affaldsdatabasesystem med det formål at samle alle oplysninger om affaldsmængderne et sted. Siden 2010 har kommunerne ikke haft ansvaret for at anvise og planlægge det kildesorterede erhvervsaffald til materialeudnyttelse, hvorfor der ikke i kommunen findes bedre samlede data end de udtræk, der kan foretages fra den nationale database.