Kulturbetingede landskabstræk

Landskabet er især kendetegnet ved dyrkede marker og spredt bevoksning, der omgiver små landsbyer og spredt beliggende gårde.

Landskabskarakterens oprindelse

Landskabets kulturbetingede landskabstræk udspringer især af den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet og den tilhørende bosætningsstruktur, der er resultatet af udskiftningsreformerne i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Disse reformer har præget bebyggelsesstrukturen og strukturen af marker og enge.

Dyrkningsstruktur

Dyrkningsstrukturen er domineret af dyrkede marker, der i høj grad præger landskabets karakter.

De middelstore dyrkningsflader brydes af små ådale. De fleste steder er de præget af græsnings- eller naturarealer tæt omring åen, mens de let skrånende dalsider generelt er opdyrket. Dette ses især i den nordlige del af området.

Bevoksningsstruktur

Bevoksningen i området er sparsom og strukturen tegnes især af fragmenterede hegn, spredt bevoksning langs vandløb og små bevoksninger spredt i området.

De dyrkede marker afgrænses delvis af hegn, der optræder uden et entydigt mønster i det storbakkede landskab. Langs vandløb tegner spredt bevoksning vandløbets forløb i landskabet, som det eksempelvis ses langs Tolstrup Å nord for Hansted Skov.

Små bevoksninger ses i terrænlavninger omkring småsøer og på skråninger.

Bebyggelsesstruktur

Bebyggelsesstrukturen er præget af små landsbyer og bebyggelser, der ligger omkring områdets to centrale delområder, samt gårde og husmandssteder, der ligger fordelt i landskabet.

Landsbyernes placering i landskabet tegner alle den afhængighed, landsbyerne oprindeligt havde af nærheden til marker og enge. Det afspejles i landsbyernes beliggenhed i tilknytning til en dal. Eksempler på det er Tolstrup, Eldrup, Lundum og Rådved.

Gårdene i området er de fleste steder flyttet ud fra landsbyerne ved blokudskiftning. Det giver en spredt bebyggelsesstruktur, hvor gårdene ofte ligger spredt i området og trukket tilbage fra vejene. Denne struktur kendetegner især den sydlige og vestlige del af området. I den nordlige del af området er bebyggelsen overvejende samlet i landsbyerne.

 

Tekniske anlæg

Området rummer flere tekniske anlæg i form af højspændingstracéer, motorvej og boigasanlæg.

Et højspændingstracé krydser den sydøstlige del af området mellem jernbanen og Hansted Skov. Et andet forløber langs motorvejen i den sydlige del af området, og et tredje har endepunkt i den nordvestlige del af området og forløber her fra mod nordvest. Motorvejen forløber nord-syd i den vestlige del af området, og lige vest for motorvejen ligger et biogasanlæg.