Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

God tilstand

T.12.1 Hovedgårdslandskabet

I den nordlige del af området fremstår de karaktergivende strukturer i høj grad intakte. Det gælder både arealanvendelsen samt strukturen af skove, hegn og bebyggelse.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af disse elementer er middel til god.

Landskabet er generelt ikke visuelt påvirket af anlæg. Dog er kystlandskabet ved Dagnæs præget af udsigten til Horsens og havneområdet, der indgår i den visuelle oplevelse af landskabet.

Middel tilstand

T.12.2 Landsbylandskabet

I den sydlige del af området er landskabets bebyggelsesstruktur i høj grad intakt. Intaktheden er dog generelt svækket af nedlagte veje, hegn og diger, der tilsammen har sløret udskiftningsstrukturerne og øget landskabets skala.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende landskabselementer vurderes middel. Det er især afspejlet i områdets bebyggelse.

Landskabet fremstår uden eller med kun lidt visuel påvirkning fra tekniske anlæg.

DELOMRÅDER

God tilstand

T.12.3-4 Klokkedal og Bjerrelide

Både i Klokkedal og på Bjerrelide er landskabet præget af en arealanvendelse med meget intakte strukturer sammenlignet med historiske kort fra udskiftningstiden.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer, herunder bevoksning og bebyggelse, vurderes overvejende god.

Landskabet i dalen er generelt ikke præget af tekniske anlæg. Fra Bjerrelide er der vidtrækkende udsigter, hvor Horsens og tekniske anlæg i det omgivende landskab indgår. Påvirkningen af landskabsoplevelsen vurderes mindre til moderat.