Parkeringsfond

I cirkulæret om kommunale parkeringsfonde (Boligministeriets cirkulære nr. 10 af 17. februar 1994) har kommunerne mulighed for at oprette en fond således, således at Byrådet kan fravige bestemmelserne i bygningsreglementet, eller bestemmelser i lokalplaner og byplanvedtægter om at der skal etableres parkeringsarealer på egen grund ved indbetaling til en fond.

I henhold til ”Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtigende aftalegrundlag”, (Bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015) kan Byrådet fra den 16. februar 2015 nu også meddele dispensation til bestemmelserne såfremt der foreligger et forpligtigende grundlag for bygherren om at parkeringsarealerne i forbindelse med, eller i forlængelse af byggeriets opførelse, tilvejebringes på et andet areal end den ejendom, hvorpå byggeriet opføres. Parkeringsarealerne skal have en hensigtsmæssig placering i forhold til den ejendom, hvorpå parkeringspladserne skulle have været anlagt.

På den måde har kommunerne bedre kontrol over placeringen af pladserne, hvilket kan være attraktivt, specielt i bymidten.

De nuværende regler omkring kommunale parkeringsfonde fastlægger, at parkeringspladserne som udgangspunkt skal placeres så tæt på ejendommen som muligt, men giver mulighed for, at kommunen kan placere parkeringspladserne, hvor kommunen mener, det er hensigtsmæssigt. Det forudsætter dog, at kommunen betinger placeringen af parkeringspladserne ud fra et mål om at begrænse trafikken i området. Etableres pladserne som offentligt tilgængelige, kan kommunen kun opkræve et beløb svarende til halvdelen af omkostningerne hos bygherren. Den anden halvdel må kommunen skyde ind.

Kommunen er forpligtet til at udmønte pladserne inden for 5 år fra indbetalingen, ellers bortfalder kommunens krav til bygherre. Da parkeringsfonden hovedsageligt bruges i forbindelse med nybyggeri eller skelsættende byomdannelse, vil det have meget lille eller slet ingen effekt i (vel)etablerede områder.

Prisen for en parkeringsplads i parkeringsfonden afhænger selvfølgelig af, hvor i byen pladsen skal oprettes, grundprisen det pågældende sted, og hvorvidt pladsen skal etableres i terræn, i parkeringshus eller – kælder.