Udvikling i Horsens midtby

Detailhandlen

Af detailhandelsanalysen (Detailhandelsanalysen Horsens Kommune, september 2014 – Cowi.) fremgår at detailhandlen i Horsens Kommune består af ca. 385 butikker, hvoraf ca. 80 % er lokaliseret i Horsens by. På landsplan har strukturudviklingen i kombination med den økonomiske krise gjort et betydeligt indhug i butiksbestanden. Samtidig har strukturudviklingen betydet færre og større butikker. De samme tendenser ses i Horsens Kommune, hvor antallet af butikker er faldet, og hvor den gennemsnitlige butiksstørrelse er steget fra ca. 420 m² i 2007 til ca. 500 m² i 2014. I 2014 blev der registreret ca. 115.000 m² butiksareal i Horsens midtby, hvilket svarer til niveauet fra 2007. Udviklingen mht butikkerne er, at der samlet set er blevet færre butikker i Horsens midtby, men at butikkerne til gengæld er blevet større.

Udviklingen i detailhandlen er påvirket af forskellige faktorer, bl.a. byudviklingen i Horsens, befolkningsudvikling, udvikling i bilejerskab og udvikling i økonomien (borgernes købekraft) – faktorer som er indbyrdes afhængige. Derudover spiller udviklingen af strukturen inden for detailhandlen ligeledes en rolle.

Der er gennemført analyser af detailhandlen i Horsens Kommune i 2007 og i 2014 . Perioden har været præget af en stor tilflytning, jf. efterfølgende afsnit, samt en strukturudvikling mod færre, men større butikker og en generel vækst i detailhandlen.

Siden etableringen af Bilka i 2001 er området i den sydlige del af Horsens udviklet betydeligt. Løvbjerg Centret åbnede i 2006 med en række store udvalgsvarebutikker, herunder flere store møbelbutikker. Elgiganten åbnede ved Grønlandsvej i 2009, og yderligere 5 store butikker, heriblandt Biltema og Harald Nyborg åbnede ved Høegh Guldbergs Gade i 2011. Der er også etableret flere discountbutikker i området ved Høegh Guldbergs Gade og Grøndlandsvej, og området rummer i dag både Netto, Aldi, Lidl og Fakta.

Området omkring Bilka der omfatter områderne ved Høegh Guldbergs Gade, Ove Jensens Allé, Grøndlandsvej og Holmboes Allé er i dag det stærkeste handelsområde i Horsens Kommune målt på omsætningen. Området fungerer som et bynært aflastningsområde, der er stærkt medvirkende til, at udvalgsvarehandlen i Horsens klarer sig godt og trækker kunder til fra et større opland og afholder Horsens-borgerne i at foretage indkøb i konkurrerende byer og centre. De store udvalgsvarebutikker i den sydlige del af bymidten er vokset betydeligt i både areal og omsætning siden 2007. Væksten skyldes både befolkningstilvæksten i Horsens Kommune, men også typen af nye butikker. Horsens har således fået nye butikker, som ikke før har været i kommunen.

Flere butikker i midtbyen

I detailhandelsanalysen er der opstillet to scenarier for det fremtidige arealbehov til detailhandel i Horsens Kommune. De to scenarier beskriver to yderpunkter for arealbehovet i 2026.

Scenarie 1 medfører et behov for yderligere ca. 13.000 m² butiksareal. Der er stor forskel på arealbehovet i de forskellige brancher. Der vurderes at være et minimumsbehov på 1.500 m² til nye dagligvarebutikker og ca. 11.500 m² til udvalgsvarebutikker. Herudover kan der være behov for nyt butiksareal i forbindelse med Kvicklys lukning i 2015.00 m2

Scenarie 2 medfører et behov for yderligere ca. 62.000 m² butiksareal.

Med scenarie 1 med 13.000 m² nyt butiksareal vil det medføre et behov for yderligere 260 – 300 parkeringspladser, med en parkeringsnorm på én parkeringsplads pr. 50 m² butiksareal.

Med scenarie 2 med 62.000 m² nyt butiksareal vil det medføre et behov for yderligere 1200 – 1300 parkeringspladser med en parkeringsnorm på én parkeringsplads pr. 50 m² butiksareal.

Der er således et stort spænd mellem de to scenarier

Befolkningsvækst og flere kunder i butikkerne

Befolkningstallet i Horsens Kommune er steget med 10 % i perioden fra og med 2006 til og med 2014, hvilket er en gennemsnitlig årlig stigning på 863 personer eller 1,1 %

Befolkningstallet i Horsens by er i samme periode steget 9,6 %, hvilket giver en gennemsnitlig stigning på 545 personer eller ca. 1,07 %.

Befolkningsprognosen for perioden 2015 – 2028 (Befolkningsprognosen 2015-2028, af 15. marts 2015, udarbejdet af Cowi) viser, at befolkningen vil stige fra 86.363 personer (primo 2015) til 97.177 personer primo 2028, svarende til en befolkningstilvækst på 10.814 eller 12,5 % og dermed med ca. 800 – 850 nye borgere i kommunen hvert år.

Med de nuværende ca. 5600 offentligt tilgængelige parkeringspladser i Horsens midtby vil der i perioden frem til 2026 således være et behov for yderligere ca. 500 - 560 parkeringspladser i Horsens midtby, med tilknytning til detailhandlen, hvis detailhandelen i midtbyen stiger i samme takt som befolkningen i kommunen.


 

Pendling

Horsens har en høj andel af både ind- og udpendlere. Hver dag pendler knap 14.000 personer til henholdsvis fra Horsens kommune. Pendlingen til/fra Horsens Kommune er således stort set i balance og vurderes ikke at skabe grundlag for hverken mere eller mindre omsætning i de fysiske butikker.

Figur 18. Skemaet viser top 20 over ind- og udpendlere for Horsens Kommune 2014, opdelt efter beskæftigelses- og bosætterkommune. Kilde: Danmarks Statistik.

 


 

Bilejerskab

Antallet af husstande med bil forventes at stige de kommende år, men som nævnt tidligere vil udviklingen i bilejerskabet være afhængig af den generelle udvikling og væksten i samfundet, tilbud om og serviceniveau i forhold til alternative transportmuligheder (kollektiv transport), befolkningsammensætningen, udviklingen i arbejdspladser og pendlingsmønsteret mm.

Horsens midtbys udvikling

I Kommuneplanlægningen for Horsens by planlægges der for at der i perioden fra 2015 til 2030 vil blive opført:

  • 500 boliger yderligere i midtbyen.
  • 65.000 m² Campus-området (den tidligere ”Slagterigrund”).
  • 10.000 m² erhverv på Horsens Havn – nord.

Det øgede parkeringsbehov relaterer sig til de planlagte byomdannelser, jf ovenfor stående.

De planlagte byomdannelser i midtbyen rummer ca. 500 boliger og 65.000 m² uddannelsessted (Campus).

De 500 boliger vil medføre et behov for yderligere ca. 750 pladser med en parkeringsnorm på 1,5 parkeringsplads pr. bolig, med den nuværende parkeringsnorm (fra 2007). Det vurderes dog meget på den sikre side, hvorfor der i den ny parkeringsnorm er lagt op til at kravet til parkeringspladser differentieres i forhold til hvor bymidtenære boligerne placeres.

Der er i forbindelse med andre campusområder vurderet på behovet for parkering.Der stilles meget forskellige krav til parkeringen ved campusområder afhængig af hvilken by/kommune campusområdet befinder sig, hvilket afspejler sig i figur 19.

Figur 19. Skemaet viser parkeringsnormer fra forskellige Campuslignende arealer/områder i Danmark.

Med udgangspunkt i at det fremtidige Campus Horsens bliver på 65.000 m² vil det medføre et behov for yderligere ca. 430 pladser med en parkeringsnorm på én parkeringsplads pr. 150 m² som jf. ovenstående figur 19.