Stensballe Hovedgård

Kulturmiljøet

Stensballe Hovedgård

Beskrivelse

Stensballegård er en stor landsbyhovedgård beliggende i udkanten af Stensballe landsby. Hovedgården ligger ca. en kilometer tilbagetrukket fra fjordkysten, der indenfor ejerlavet er beskyttet af de gamle kystskove Kærskov, Brakør Skov og Elbæk Skov. Hovedgården kendes fra 1361. I 1692 fik ejeren Frederik Krag kgl. bevilling på at lægge 14 tønder hartkorn fra landsbyen til hovedgården, og 1695 erhvervede han Endelave. Stensballegård ophøjedes til stamhus i 1748 og i 1770 havde hovedgården 75 tønder hartkorn ager og eng og 1 tønde skov samt 423 tønder hartkorn bøndergods. Endelave solgtes igen 1796 og i stedet købtes andet fæstegods i nærheden. Stamhuset blev ophævet 1920 og i 1924 blev 72 ha afstået til udstykning. Fra 1927 blev hovedgården overtaget af et konsortium. Hovedbygningen er fredet. Den er opført 1692 ved kgl. bygmester Ernst Brandenburg i to etager over høj kampestenssokkel, midterrisalit med trekantfronton, samt to lavere liggende et-etages sidefløje, hvortil der i 1867 mod nord, og i 1943 mod syd er føjet korte tværfløje ved arkitekt Vagn O. Kyed. Avlsbygningerne, der var bygget 1692-94, blev nedrevet i 1928. Ved gårdens sydside er senere opført store, nutidige ladebygninger. I parken ligger to huse, der svarer til et rødmalet bindingsværkhus med afvalmet tag, ca. 1850, som ligger ved indkørslen. Hovedbygning og park er udformet som et klart disponeret, strengt symmetrisk anlæg. Parken med imponerende udstrækning, der via en kilometer lang allé går over i det åbne herregårdslandskab med skovene bagved. Mellem hovedgården og Stensballe Skov er bevaret et markant ejerlavsdige. I Elbæk Skov tæt ved kystskrænten findes et voldsted fra 1300-tallet. Der er fundet jordvolde, (vand)grave, brolægninger, syldstensfundamenter og spor af et ildsted, hvilket tyder på tilstedeværelsen af en befæstet gård - formentlig Stensballegårds forgænger. Helt ude ved kysten, især langs Elbæk Skov, findes mange enkeltfund og skaldynger, fra såvel stenalder som jernalder. Ude på pynten i Brakør Skov findes en fredet stenbygget grav. Nord for Stensballe Skov findes et befæstet stenalderanlæg under dyrket mark. Området er kulturarvsareal. En cykelsti på det nedlagte jernbanetrace mellem Horsens og Odder løber gennem ejerlavet langs kysten.

Sårbarhed

Hovedgårdsmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, parkanlæg, veje, diger, hegn og omgivelser, herunder slørende beplantning. Stenalderbopladserne og voldsted er sårbare overfor terrænændringer. Det befæstede stenalderanlæg er sårbart overfor dybdepløjning.

Luftfoto af Stensballegård Hovedgård set fra syd