VVM

På siden kan du se miljøvurderinger som er, eller har været, i offentligt høring inkl. evt. tilhørende følgedokumenter og bilag.

VVM er miljøvurderinger af planer, programmer og projekter, efter reglerne i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

 

VVM rapport som betyder rapport om Vurdering af Virkninger på Miljøet, kaldes også for miljøkonsekvensrapport og forkortes MKV.

De to betegnelser VVM og MKV, henviser til samme lovgivning og samme metode til miljøvurdering af en plan, et program eller et projekt.  

For gældende praksis på området, henvises til miljøstyrelsen hjemmeside om miljøvurdering. Link til miljøstyrelsens hjemmeside.

UDKAST

Udkastet til VVM-tilladelsen har været i offentlig høring fra den 8. juli 2021 til den 13. september 2021.

Da der er foretaget ændringer i materialet, sendes udkastet nu i supplerende høring fra den 23. september til den 7. oktober 2021.

Ændringerne er listet op i slutningen af dette brev

VVM-tilladelse til Ringvej Syd, etape 2 og 3

UDKAST til VVM-tilladelse

Miljøkonsekvensrapport_VVM_Horsens Ringvej Syd

Bilag 1_Ansøgning om VVM

Bilag 2_VVM-screeningsafgørelse

Bilag 3_Afgrænsningsudtalelse

Bilag 4_Skitseprojekt

Bilag 5_Tværsnit

Bilag 6_Trafikberegninger

Bilag 7_Støjnotater

Bilag 8_Kortlægningsnotat

Bilag 9_Visualiseringer

Bilag 10_Tegningsbilag højvandsporte og pumpeværker

Bilag 11_Fortynding og flow Bygholm Å

Bilag 12_Fortyndingsberegninger Dagnæs Bæk

 

Kystbeskyttelsestilladelse

UDKAST Tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om kystbeskyttelse

Bilag 1a_Anlæggets placering med matrikelgrænser

Bilag 1b_Anlæggets placering_Ændret forløb ved Horsens Havn

Bilag 2_Anlæggets placering ved Dagnæs Bæk

Bilag 3_Anlæggets placering ved Bygholm Å

Bilag 4_Længdeprofil af dæmning ved Dagnæs Bæk

Bilag 5_Tværsnit af dæmning ved Dagnæs Bæk

Bilag 6_Længdeprofil af dæmning ved Bygholm Å

Bilag 7_Tværsnit af dæmning ved Bygholm Å

Bilag 8_Notat_Horsens Midtby

Bilag 9_Flowmodellering

Bilag 10_Vurdering_påvirkning_nabostrækninger

Bilag 11_Redegørelse for kystbeskyttelse over tid og adgang til stranden

Bilag 12_Tegningsbilag højvandsporte og pumpebygværker

Bilag 13_Tegningsliste

 

 

 

VEDTAGET

Orientering om afgørelse om § 25 tilladelse (VVM) til Ringvej Syd, etape 2 og 3.

Trafik og Vej ved Horsens Kommune har søgt om tilladelse til etablering af Ringvej Syd, etape 2 og 3 og har i den forbindelse udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

På den baggrund har Plan og By samt Natur og Miljø ved Horsens Kommune, udarbejdet en VVM-tilladelse til etablering af projektet.

Afgørelse om VVM-tilladelse skal træffes på grundlag af ansøgningen, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger, indkomne bemærkninger og kommunens vurdering.

Bygherres Miljøkonsekvensrapport, dateret 24. juni 2021, og udkast til tilladelse har været i offentlig hørig og i høring hos berørte myndigheder i perioden fra den 8. juli 2021 til og med den 13. september 2021. Tilladelsen har tillige været i partshøring i samme periode. Herefter supplerende høring af såvel Bygherres Miljøkonsekvensrapport, dateret 21. september 2021 og udkast til tilladelse i perioden fra 23. september 2021 til 7. oktober 2021.

Tilladelse og bilag:

§ 25 tilladelse (VVM)

Miljøkonsekvensrapport_VVM_Horsens Ringvej Syd

Bilag 1_Ansøgning om VVM

Bilag 2_VVM-screeningsafgørelse

Bilag 3_Afgrænsningsudtalelse

Bilag 4_Skitseprojekt

Bilag 5_Tværsnit

Bilag 6_Trafikberegninger

Bilag 7_Støjnotater

Bilag 8_Kortlægningsnotat

Bilag 9_Visualiseringer

Bilag 10_Tegningsbilag højvandsporte og pumpeværker

Bilag 11_Fortynding og flow Bygholm Å

Bilag 12_Fortyndingsberegninger Dagnæs Bæk

 

§3 tilladelse til kystbeskyttelse


Samtidig er der meddelt tilladelse til den del af anlægget som har funktion som kystbeskyttelse, jf. kystbeskyttelseslovens §3.

Tilladelse og bilag:

§3 Tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om kystbeskyttelse

Bilag 1a_Anlæggets placering med matrikelgrænser

Bilag 1b_Anlæggets placering_Ændret forløb ved Horsens Havn

Bilag 2_Anlæggets placering ved Dagnæs Bæk

Bilag 3_Anlæggets placering ved Bygholm Å

Bilag 4_Længdeprofil af dæmning ved Dagnæs Bæk

Bilag 5_Tværsnit af dæmning ved Dagnæs Bæk

Bilag 6_Længdeprofil af dæmning ved Bygholm Å

Bilag 7_Tværsnit af dæmning ved Bygholm Å

Bilag 8_Notat_Horsens Midtby

Bilag 9_Flowmodellering

Bilag 10_Vurdering_påvirkning_nabostrækninger

Bilag 11_Redegørelse for kystbeskyttelse over tid og adgang til stranden

Bilag 12_Tegningsbilag højvandsporte og pumpebygværker

Bilag 13_Tegningsliste

 

Orientering om afgørelse om § 25 tilladelse (VVM) til Forbindelsesvejen VEGA – E45

Trafik og Vej ved Horsens Kommune har søgt om tilladelse til etablering af en forbindelsesvej mellem VEGA og E45, tilkørsel Horsens C og har i den forbindelse udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

Bygherres Miljøkonsekvensrapport, dateret 27. september 2021, udkast til § 25-tilladelse og tilhørende udledningstilladelse har været i offentlig høring og i høring hos berørte myndigheder i perioden fra den 8. oktober 2021 til og med d. 3. december 2021. Tilladelserne har tillige været i partshøring hos berørte lodsejere i samme periode.

På den baggrund har Natur og Miljø ved Horsens Kommune, udarbejdet endelig § 25-tilladelse til etablering af projektet.

Afgørelse om § 25 tilladelse er truffet på grundlag af ansøgningen, miljøkonsekvensrapporten, Natura 2000-konsekvensrapporten, supplerende oplysninger, indkomne bemærkninger i høringsperioden og kommunens vurdering.
Samtidig er der meddelt udledningstilladelse til projektet.

Herunder findes afgørelser og bilag:

VVM TILLADELSE TIL FORBINDELSESVEJ VEGA-E45/HORSENS C

§ 25 tilladelse Forbindelsesvejen VEGA -E45

Tilladelse til udledning af regnvand Forbindelsesvejen VEGA - E45

Miljøkonsekvensrapport/ VVM

Bilag 1 – VVM-ansøgning

Bilag 2 – Afgrænsningsnotat

Bilag 3 – Samlet projekt, tegninger

Bilag 4 – Landskabsbro, tegninger

Bilag 5 – Trafiktal og kapacitetsberegninger

Bilag 6 – Støjberegninger

Bilag 7 – Natura-2000 konsekvensvurdering

Bilag 8 – Undersøgelsesprogram

Bilag 9 – Datanotat, flagermusundersøgelser

Bilag 10 – Visualiseringer

Bilag 11 – Geoteknisk rapport

Bilag 12 – Oversigtsplan ejerforhold

Bilag 13 – Hydraulisk analyse af Bygholm Å ifm. vejprojekt

Bilag 14 – Estimat af vandmængder ved grundvandssænkning

Bilag 15 – Analyseresultater for vandprøver

Bilag 16 – Skyggestudier

Bilag 17 – Trafikal vurdering af Silkeborgvej

Bilag 18 – Samlede høringssvar fordebat november 2020

Bilag 18B Samlede høringssvar. Fordebat Nov. 2020 Opdateret til 9 Svar

Bilag 19 Indkomne høringssvar 2. off fase

Bilag 20 Høringsnotat

NATURA-2000 KONSEKVENSVURDERING (=bilag 7)

Natura-2000 konsekvensvurdering

Bilag 1 – Plantegning (del af bilag 3 til VVM)

Bilag 2 – Længdeprofil (del af bilag 3 til VVM)

Bilag 3 – Tværprofil (del af bilag 3 til VVM)

Bilag 4 – Landskabsbro, plantegning (del af bilag 4 til VVM)

Bilag 5 – Landskabsbro, Længde og tværsnit (del af bilag 4 til VVM)

Bilag 6 – Undersøgelsesprogram (= bilag 8 til VVM)

Bilag 7 – Datanotat, flagermusundersøgelser (= bilag 9 til VVM)