VVM

På siden kan du se miljøvurderinger som er, eller har været, i offentligt høring inkl. evt. tilhørende følgedokumenter og bilag.

VVM er miljøvurderinger af planer, programmer og projekter, efter reglerne i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

 

VVM rapport som betyder rapport om Vurdering af Virkninger på Miljøet, kaldes også for miljøkonsekvensrapport og forkortes MKV.

De to betegnelser VVM og MKV, henviser til samme lovgivning og samme metode til miljøvurdering af en plan, et program eller et projekt.  

For gældende praksis på området, henvises til miljøstyrelsen hjemmeside om miljøvurdering. Link til miljøstyrelsens hjemmeside.

UDKAST

 

 

 

VEDTAGET