Indsatsplanlægning

Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den igangværende indsatsplanlægning – som en grundlæggende foranstaltning. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand.

Indsatsplanlægning foretages i områder med særlige drikkevandsinteresser. Indledningsvist foretager Staten en geologisk kortlægning udelukkende med det formål at kortlægge grundvandsmagasinernes udbredelse og deres sårbarhed overfor forurening. Når den geologiske kortlægning i et område med særlige drikkevandsinteresser er afsluttet skal kommunen udarbejde en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet.

I kommune- og lokalplanlægning og ved sagsbehandling efter anden lovgivning skal der tages hensyn til de i Horsens Kommune vedtagne indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

I Horsens Kommune har grundvandet stor bevågenhed, ikke mindst som følge af de foreliggende prognoser for befolkningstilvækst i Horsens Kommune. Læs mere herom i afsnittene Fremtidige vandbehov og Ny boligudlægning indenfor OSD. Horsens Kommune har desuden en politisk vedtaget administrationspraksis for indsatsplanlægningen. Administrationspraksissen indeholder en overordnet målsætning for kommunens drikkevandsressourcer samt nogle retningslinjer og en række indsatser bl.a. i forhold til nitrat og pesticider, som vil blive indarbejdet i de kommende indsatsplaner, hvis det er relevant.

Horsens Kommune har 2 færdige indsatsplaner for henholdsvis Rugballegård og Endelave. Man kan få yderligere informationer om indsatsplanlægningen i Horsens Kommune på hjemmesiden:

http://www.horsenskom.dk/Borgerinfo/MiljoeNaturVandogKlima/Grundvand/Indsatsplaner.aspx

I 2015 forventer Horsens Kommune at færdiggøre indsatsplanen for Brædstrup området (de tidligere indsatsområder Brædstrup og Våbensholm) og at påbegynde arbejdet med indsatsplanen for Hovedgård området (de tidligere indsatsområder Egebjerg og Søvind).

Indsatsområdet Nim forventes ikke påbegyndt før i løbet af 2016, idet den statslige grundvandskortlægning ikke forventes afsluttet før udgangen af 2015.

Herudover skal der laves indsatsplaner for de 11 private almene vandværker, der ligger udenfor ovennævnte indsatsområder.

Når alle indsatsplanerne er udarbejdet, vil ca. halvdelen af kommunens areal være omfattet af en indsatsplan, som beskriver de tiltag der er nødvendige for at sikre en god grundvandskvalitet på langt sigt.