Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse

Udlæggets store afstand til vandværksboringerne gør, at der ikke vurderes at være en direkte trussel for kildepladserne i området. Desuden vurderes den primære grundvandsressource under udlægget at være mindre sårbar end resultatet af statens grundvandskortlægning indikerer i det boringer i området viser, at der er meget tykke lerlag ovenpå de primære grundvandsmagasiner i området og at vandet ikke viser tegn på påvirkning af overfladeaktiviteter.

Til trods for ovenstående vurdering, foregår byudviklingen indenfor et OSD, NFI og et indvindingsopland, så det er vigtigt, at byudviklingen foregår så hensynsfuldt som muligt i forhold til den vigtige grundvandsressource som området rummer.

Med henblik på konkret at beskytte grundvandsressourcen under udlægget vil kommunen vælge ud blandt de tekniske tiltag der er listet op og beskrevet i Afsnittet Tiltag til grundvandsbeskyttelse. Tiltagene foretages i forhold til afledning af husspildevand, tagvand og vejvand samt opvarmning af området. Desuden omdeles informationsmateriale til grundejere om skånsomt havebrug og ukrudtsbekæmpelse. Listen med tekniske tiltag bliver en del af kommuneplanens retningslinjer for byudvikling indenfor OSD og følges op med bestemmelser i de kommende lokalplaner for de enkelte områder i det omfang det kan lade sig gøre jf. Planloven.