Voervadsbro og Mødrup

Kulturmiljøet

Udsigt over kærområdet langs Gudenåen

Beskrivelse

Koncentration af stenalderbopladser langs Gudenåen fra Voervadsbro til Øghave. Området er kulturarvsareal og indeholder foruden syv stenalderbopladser, også to fredede gravhøje og et vadested nord for Elleskifte. Der er gjort en del enkelt- og løsfund.

Sårbarhed

Bopladserne er sårbare overfor terrænændringer og dybdepløjning.