Landskabskarakterens styrke

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Særligt karakteristisk

K.5.1 Dalbunden

På dalbunden vurderes landskabets karaktertræk at fremstå særligt karakteristiske. Det skyldes især den velstrukturerede karakter af smalle markstriber på det flade terræn og den parallelle struktur af hegn omkring markerne. Denne struktur er særligt karakteristisk for landbrugslandskaber på sandet jord. (I større skala kendes denne karakter fra de store vestjyske sletter.) Omkring Gudenåen er lavbunden præget af eng og mose.

Landskabskarakterens afsæt i opdyrkning af den sandede jord er tydeligt afspejlet landskabet, ligesom enge og moser omkring Gudenåen har tydeligt afsæt i lavbundsområdet.

Disse strukturer afspejler en tydelig sammenhæng mellem naturgrundlaget og de kulturmæssige landskabstræk.

Karakteristisk

K.5.2 Dalsiderne
På dalsiderne vurderes de bærende landskabstræk tydelige men uden at fremstå særligt karakteristisk.

Både mark- og bebyggelsesstruktur har tydeligt afsæt i landsbyerne og deres udskiftning, men strukturerne og dermed landskabets formidling er svækket af den meget fragmenterede karakter.

Den landbrugsmæssige udnyttelse afspejler et tydeligt samspil mellem naturgrundlag og kulturmæssig udnyttelse af landskabet.