Gedved-Egebjerg bylandskab

Delområdet omkring Gedved og Egebjerg er et bylandskab, der i høj grad er præget af byområder og erhvervsområder, der er i fortsat udvikling. Denne urbane karakter adskiller landskabet fra det øvrige landskabsområde.

Geologisk betingede landskabstræk

Bylandskabet er præget af samme geologiske landskabstræk som beskrevet for det øvrige landskabsområde. Dermed ligger bylandskabet i et storbakket og forholdsvist højtliggende terræn. Den centrale del af bylandskabet ligger i en bakkedal, mens den nordlige og sydlige del omfatter et mere højtliggende terræn.

Kulturbetingede landskabstræk

De kulturbetingede landskabstræk udspringer af den urbanisering, der er sket omkring Gedved, Egebjerg og motorvejen siden midten af 1900-tallet. Bylandskabet i dette område er knyttet til udviklingen i Horsens og er i fortsat udvikling.

Den overordnede struktur i området er, at eksisterende og fremtidige erhvervsområder ligger i et bånd lige øst for motorvejen i den vestlige del af området, mens øvrige byområder ligger i et bånd i den østlige del af området, hvor det grænser op til Lille Hansted Ådal. Byerne er her adskilt af et grønt bånd, der hører til afgrænsningen af delområdet Lille Hansted Ådal.

De dele af området, der i dag ikke er omdannet til by, er i høj grad præget af dyrkede marker.

Særligt den vestlige del af delområdet er præget af store infrastrukturanlæg og stort erhvervsbyggeri, mens den østlige del af området ikke indeholder tekniske anlæg.

Rumlige og visuelle landskabstræk

Landskabet har overordnet set en enkel karakter, der er defineret af et erhvervsbånd mod vest, et bybånd mod øst samt en grøn struktur, der griber ind i bybåndet og holder byerne adskilt.

Bylandskabet er generelt kendetegnet ved en meget åben overgang mellem bebyggelsen og det omgivende landskab både inden for delområdet og i samspillet med det øvrige landskabsområde.

Erhvervsområdet er generelt præget af stort byggeri, der er meget synligt fra motorvejen, landskabet vest herfor samt fra de ubebyggede dele af området mod nord, syd og øst.

Fra boligområderne i den østlige del af området er der fra byrandene ofte udsigt over landskabet indenfor og omkring delområdet, herunder landskabet i Lille Hansted Ådal samt landsbrugslandskabet mod nord og nordøst. Ligeledes er der fra det omgivende landskab ofte indkig til bebyggelsen, der set fra landskabet flere steder er præget af en meget åben byrand. Undtagelsen er den centrale del af bybåndet, hvor Hansted Skov begrænser indkigget til byen fra omgivelserne.