Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Det er væsentligt at værne om de særlige udsigter, der knytter sig til oplevelsen af dallandskabet og landskabets karakter.

I dalbunden er det væsentligt, at den taktfaste struktur af aflange marker, der afgrænses af hegn, fastholdes.

Omkring Gudenåen bør lavbundslandskabet tilstræbes en mere lysåben karakter, så åen og lavbundsområdet i højere grad bliver et betydende karaktertræk.

På dalsiderne kan der ske ændringer i arealanvendelse og bebyggelse, når de overordnede landskabstræk respekteres og hensynet til de særlige udsigter varetages.


Skovrejsning

Dalen bør som udgangspunkt friholdes for skovrejsning. Det gælder især på dalbunden, hvor skovrejsning vurderes uforenelig med landskabets bærende karaktertræk.

På dalbunden kan der ud fra en landskabelig betragtning med fordel arbejdes for at reducere omfanget af skov og krat omkring Gudenåen.

På dalsiden kan det være muligt at indpasse ny skov i små områder, men det forudsætter en konkret vurdering af, at udsigterne i dalen ikke forringes eller begrænses.

Det kuperede terræn syd for Føvling og Føvling Kirke bør friholdes for skovrejsning af hensyn til at sikre dels oplevelsen af landskabets terrænformer og dels indkigget til kirken.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Generelt bør byggeri ikke fremstå med en dominerende visuel karakter, der påvirker udsigterne på langs eller på tværs af dalen. Der skal være opmærksomhed på, at udsigterne rækker vidt, og at byggeri derfor kan påvirke et stort geografisk område.

Af hensyn til den visuelle påvirkning er det væsentligt, at den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabet. Bygningernes farve bør ligge inden for jordfarveskalaen.

Det vurderes muligt at indpasse nyt landbrugsbyggeri på dalsiderne, når det sker med hensyn til ikke at begrænse eller forringe udsigterne i dalen.

Det let kuperede terræn bør så vidt muligt udnyttes som afskærmning. Der bør i øvrigt kun ske mindre terrænreguleringer.

Nyt landbrugsbyggeri bør placeres i tilknytning til eksisterende bygninger og bør have en skala, der harmonerer med den eksisterende bygningsmasse.

På dalbunden bør nyt eller ombygget byggeri respektere landskabets enkle karakter og middelstore skala.


Byvækst og byrand

Landskabet vurderes ikke egnet til byvækst.

Ved omdannelse af landsbyer eller deres bygningsmasse er det væsentligt, at byggeri i landsbyen eller landsbyranden ikke optræder markant i landskabet.

Det har stor visuel betydning, at byggeri holdes inden for farveskalaen jordfarver.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Dallandskabet bør friholdes for nye tekniske anlæg eller infrastrukturanlæg.


Kystnærhedszone

Landskabsområdet ligger uden for kystnærhedszonen.