MÅLSÆTNING FOR LANDSKABETS KARAKTER

MÅLSÆTNING

Målsætning

På baggrund af landskabsvurderingerne er der formuleret målsætninger for landskabets karakter. Målsætningen siger noget om, i hvilke landskaber der bør lægges særlig vægt på at understøtte og bevare de landskabstræk, der i dag kendetegner landskabet, og hvilke landskaber der er mere robuste over for ændringer. Der er i Horsens Kommune ikke landskaber, der er vurderet karaktersvage i en grad, hvor landskabet har fået en målsætning om at definere en ny landskabskarakter.

Mål: Beskytte landskabskarakteren

De landskaber, der er vurderet særligt karakteristiske eller særligt oplevelsesrige, har fået målsætningen beskyt.

Beskyttelsesmålsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i landskabet, når det kan ske på en måde, der bevarer eller styrker landskabets bærende karaktertræk, herunder de karaktergivende elementer og strukturer samt de rumlige og visuelle forhold, der er karakteristiske for landskabet og giver det en særlig værdi.

Mål: Beskytte særlige udsigter

I de dele af landskabet, hvor der er vurderet at være særlige udsigtsmuligheder, har udsigtsområderne fået målsætningen beskyt.

Beskyttelsesmålsætningen betyder, at der ikke bør ske ændringer, der begrænser eller forringer udsigternes kvalitet eller særlige udsigtsmuligheder.

Mål: Vedligeholde landskabskarakteren

De landskaber, der er vurderet karakteristiske og ikke rummer særlige landskabelige oplevelsesmuligheder, har fået målsætningen vedligehold.

Den målsætning betyder, at udvikling i landskabet i videst muligt omfang skal ske med hensyn til landskabets karaktergivende elementer og strukturer, så landskabskarakteren så vidt muligt opretholdes.

Mål: Forbedre landskabskarakteren

Landskaber, hvor landskabskarakterens tilstand er vurderet dårlig, har ud over et mål om enten at beskytte eller vedligeholde landskabskarakteren også fået en forbedringsmålsætning.

Det betyder, at de forhold, der ligger til grund for vurderingen af dårlig tilstand, bør forbedres. Forbedringen kan ligge i at reducere påvirkningen af landskabet fra eksempelvis stort byggeri, vindmøller eller højspændingsledninger. Det kan også være at styrke intaktheden af de karaktergivende strukturer, eksempelvis genopretning af lavbunds- eller vådområder. Endelig kan forbedringen ligge i at forbedre den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.