Mål

Horsens Kommune er fortsat i vækst og dermed i en særdeles positiv udvikling som medfører en stigende befolkningstilvækst og bosætning i kommunen. Således viser befolkningsprognosen for perioden 2015 2028 (Befolkningsprognosen 20152028, af 15. marts 2015, udarbejdet af Cowi) at befolkningen vil stige fra 86.363 personer (primo 2015) til 97.177 personer primo 2028, svarende til en befolkningstilvækst på 10.814 eller 12,5 % og dermed med ca. 800 850 nye borgere i kommunen hvert år.

Befolkningstilvæksten, det ændrede bilejerskab og byudviklingen medfører, at efterspørgslen efter parkeringspladser også vil ændre sig i Horsens Kommune.

I dag er udnyttelsen af de offentlige parkeringspladser fra ca. 20 % til ca. 80 % på de travleste tidspunkter alt afhængig af parkeringspladsernes placering.

Umiddelbart vil der i den nærmeste fremtid være tilstrækkeligt med parkeringspladser til at dække behovet i midtbyen, men der kan være brug for at regulere anvendelsen og udbuddet af pladser i forskellige dele af midtbyen.

Parkeringsstrategien skal støtte op om målsætningerne for midtbyen, om at Horsens skal være et tiltrækkende, oplevelsesrigt og spændende handelscentrum for byens borgere, gæster og turister. Samtidig er det målsætningen at unødig (bil)kørsel skal begrænses i midtbyen.

Parkeringsstrategien støtter også op om, og supplere de intentioner der er beskrevet i "Horsens - Midtbyforbindelsen i Horsens/Midtbyforbindelsen 2030" udarbejdet i 2009, og med ambition om at gøre Horsens til en aktiv spiller både på regionalt og lokalt niveau.
Helheds- og udviklingsplanen i Midtbyforbindelsen 2030 beskriver en strategi for parkering, som baseres på at samle hovedparten af parkeringen i få, store parkeringshuse, placeret tæt på P-søgeringen.

Der foreslås således, at der på langt sigt opføres op til 8 parkeringshuse, med samtidig nedlæggelse af tilsvarende terrænparkering. Disse parkeringsanlæg foreslås placeret maksimalt 400 m fra gågadeområdet.


MÅL INDEN FOR BYMIDTE

Følgende målsætning for parkeringsstrategien indenfor Horsens midtby er gældende:

  • Horsens Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på/i større parkeringsanlæg som parkeringshuse og parkeringskældre med et minimum af forbrug af overfladeareal.
  • Horsens Kommune vil arbejde for, at parkeringspladserne i bymidten skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering henvises til periferien af bymidten.
  • Horsens Kommune vil arbejde for en god trafikal tilgængelighed til byens forskellige funktioner, uanset om man kører i bil, kommer med bus eller på cykel, men under skyldig hensyntagen til ønsket om at den centrale del af midtbyen holdes bilfri.
  • Fastlæggelse af et sæt nye parkeringsnormer som differentierer kravet til etablering af parkeringspladser f.eks. i forhold til den tilladte bebyggelsesprocent og/eller anvendelse.

MÅL UDEN FOR HORSENS BYMIDTE

Følgende målsætning for parkeringsstrategien udenfor Horsens midtby er gældende:

  • Der foreslås følgende målsætning for parkeringsstrategien i Horsens by uden for midtbyen:At sikre en optimal udbygning af antal parkeringspladser ved at tilpasse og/eller styre udbud og efterspørgsel.
  • Fastlæggelse af et sæt nye parkeringsnormer som differentierer kravet til etablering af parkeringspladser f.eks. i forhold til den tilladte bebyggelsesprocent og/eller anvendelse.

Det er muligt med de eksisterende parkeringspladser at imødekomme den øgede efterspørgsel i en årrække, dog vil det være nødvendigt indenfor bymidten at etablere de nødvendige parkeringsanlæg på de enkelte ejendomme, som ændrer funktion og parkeringsbehov, f.eks. i forbindelse med udnyttelsen af Campusgrunden (den tidligere Slagterigrund ), den tidligere godsbaneterminal og Vitus Berings Plads-vest.

Der foreslås imidlertid en række justeringer og tiltag som f.eks.:

  • Forhandle med ejere af private pladser om at etablere offentlig adgang, for at sikre en bedre dobbeltudnyttelse.
  • Eventuel udvidelse af det nuværende parkeringssøgesystem der henviser til ledige pladser.
  • Eventuel etablering af nye parkeringsanlæg/parkeringshuse i periferien af bymidten.
  • Fastlægge et sæt nye parkeringsnormer som differentierer kravet til etablering af parkeringspladser f.eks. i forhold til den tilladte bebyggelsesprocent og/eller anvendelse.