Oldtidsmiljø omkring Slaggård Banke m.m.

Kulturmiljøet

Gravhøj ved Vorbjerg

Slaggård Banke

Beskrivelse

Unikt oldtidsmiljø i højtliggende kuperet området øst for Gudenåen med flere koncentrationer af gravhøje, stenalderbopladser og andre kulturspor.

Ved Slaggård Banke (100 m) findes en koncentration af ni markante, fladtoppede fredede jernalder gravhøje. Området er kulturarvsareal og henligger som overdrev.

I området omkring Vorbjerg Bakker (86 m) og mod vest ved Kolbæk Høj og Ringskov Banke (66 m) findes en koncentration af 11 fredede og 9 overpløjede gravhøje.

Lige syd for Vorbjerg omkring Møgelbjerg (109 m) og Vorbjerg Høje findes en koncentration af 18 markante, fredede og 6 overpløjede gravhøje.

Sydvest for Underup omkring Ørstbjerg (91 m) findes en koncentration af 8 fredede og 9 overpløjede gravhøje.

I den vestlige del af Nim Skov omkring Eslund Bjerg (98 m) er en udparcelleret bondeskov med 11 fredede gravhøje. Desuden indeholder skoven gamle vejspor og hulveje, diger, stenrøser samt et voldsted. Området er kulturarvsareal.

Ved Porskær mose, en forgrening på Gudenåen, der er stærkt præget af tørvegravning og efterfølgende tilgroning, findes en del stenalderbopladser og våbenofferfund fra ældre jernalder. Mosen er kulturarvsareal.

Desuden findes de spredtliggende fredede gravhøje: Ilhøj (90 m), Trehøje (90 m) og Esphøj (89 m).

To store vildbanesten er genopstillet i området mellem Nim og Underup på deres oprindelige plads over for hinanden på hver side af ”Kongevejen“ mellem Nim og Underup.

Sårbarhed

Gravhøje med omgivelser og øvrige fortidsminder er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning. Kultursporene i skoven er desuden sårbare overfor maskinel skovdrift.

Juletræsdyrkning ved Vorbjerg Høje