DISPENSATIONSMULIGHEDER MHT PARKERINGSPLADSKRAV

I henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015: ”Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtigende aftalegrundlag” kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra byggelovens bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund i henhold til cirkulære nr. 10 af 17. oktober 1994 om kommunale parkeringsfonde eller bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015.

Horsens Kommune har ikke nogen parkeringsfond, men kan i særlige tilfælde hvor der ikke kan skabes tilstrækkelig plads til parkeringsanlæg på den enkelte ejendom dispensere på baggrund af bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015 under forudsætning af, at der foreligger et forpligtigende grundlag, om at parkeringsarealerne i forbindelse med eller i forlængelse af byggeriets opførelse tilvejebringes på et andet areal end den ejendom, hvor byggeriet opføres.